Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Tjalleberd

Uitkomsten Tjalleberd

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot vallen onder De Streek van de vroegere gemeente Aengwirden. Gersloot Polder hoort hier niet bij. Gersloot Polder heeft ook een eigen vereniging voor Plaatselijk belang.

In de dorpen van De Streek en Gersloot Polder wonen over het algemeen iets meer gezinnen dan gemiddeld in de gemeente Heerenveen. De populatie is wat jonger dan gemiddeld en daarmee ook gezonder. Er wordt dan ook iets minder dan gemiddeld gebruik gemaakt van WMO-voorzieningen. Er wonen minder bijstandsgerechtigden dan gemiddeld.

De leefbaarheid is er zeer goed tot uitstekend. Het voorzieningenniveau is wat lager, maar de veiligheid en samenstelling van de bevolking dragen positief bij aan de leefbaarheid.

In sommige dorpen wonen minder weduwen en weduwnaars dan gemiddeld, wat erop kan duiden dat ouderen verhuizen wanneer ze alleen komen te staan.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Er zijn geen winkels en weinig voorzieningen. Maar men is erop ingespeeld. De bewoners zien de ontwikkeling van industrieterrein Klaverblad NO als een bedreiging voor de leefbaarheid.

De verenigingen voor Plaatselijk belang zijn sterk en initiatiefrijk. Er zijn veel activiteiten en de bewoners van de dorpen regelen veel zelf in het dorp. Vanwege de lintbebouwing liggen woningen ver uit elkaar, maar er is een diversiteit aan ontmoetingsplaatsen: MFA/Doarpskeamer, cafés, school.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

In dit gebied zijn weinig afwijkingen van de gemiddelde cijfers voor de gemeente. Beleid en maatregelen kunnen gericht worden op meer algemeen voorkomende gezondheidsrisico’s, zoals te weinig bewegen en eenzaamheid. Het gezondheidsbeleid kan vooral worden toegespitst op gezinnen.

De leefbaarheid is zeer goed tot uitstekend en er zijn veel vrijwilligers. Met het oog op de vergrijzing is mogelijk specifieke aandacht nodig voor de leefbaarheid voor ouderen.

Tjalleberd: 825 inwoners en 310 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 21% /16% 170
45-65 jarigen 32% /32% 260
65-plussers, 15% /20% 120
waarvan 80-plussers 2% / 5% 15
Westerse migratieachtergrond 2% / 5% 20
Niet-westerse migratieachtergrond 1% / 3% 10
Gescheiden 6% / 9% 35
Weduwen en weduwnaars 4% / 6% 25
1-persoons-huishoudens 21% /27% 65
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 9% /11% 50
Beperkingen in mobiliteit 5% / 7% 30
Beperkingen in horen 3% / 4% 15
Beperkingen in zien 3% / 4% 15
Ernstige eenzaamheid 6% / 7% 35
Risico angst/depressie 3% / 4% 15
Voldoende bewegen 52% /51% 295
Sporters 51% /48% 290
Overgewicht 46% /49% 230
Obesitas 11% /12% 60
Rokers 19% /19% 110
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 33% /37% 190
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 11/16% 35
Bijstandsgerechtigden 2% / 3% 10
Huishoudens met hoogste inkomens 22% /22% 70
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 42% /37% 240
Mantelzorgers 14% /14% 80
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 11% /12% 15
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 6% /13% 20
Huurwoningen, 14% /26% 45
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 13% /16% 40
Gemiddelde WOZ 247.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 10% /15% 71
- Huishoudelijke hulp 10% /16% <10
- Vervoersvoorziening 13% /16% 10
Participatiewet 2% / 4% 15
Jeugdzorg 15% /19% 35
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 4 / 2 <10
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 2 / 3
Leefbaarheid    
Leefbaarheid totaal Cijfer 10 / 9  
-Voorzieningenniveau +/-  
-Veiligheid +  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 5% / 4% 30
Aantal auto’s per ha 1 / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X