Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Oudeschoot

Uitkomsten Oudeschoot

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

Vergeleken met de gemiddelde cijfers voor de gemeente Heerenveen wordt in Oudeschoot bovengemiddeld gebruik gemaakt van jeugdzorg. Dit kan deels samenhangen met risicofactoren voor jeugdproblematiek, zoals gezinsproblematiek, armoede en psychische problematiek bij de ouders. De percentages lage inkomens, bijstandsuitkeringen, gezondheidsproblemen en scheidingen liggen iets boven het gemiddelde.

De percentages inwoners met overgewicht en obesitas liggen eveneens iets boven het gemiddelde.

De leefbaarheid is lager vergeleken bij het gemiddelde in Heerenveen, maar wel ruim voldoende. Het type woningen heeft een negatief effect op de leefbaarheid.

Het percentage mensen dat last heeft van verkeerslawaai bij wegen waar maximaal 50 km/u mag worden gereden ligt iets boven het gemiddelde in Heerenveen.

Aanvullingen uit interviews met professionals

In de Uitvindersbuurt is de leefbaarheid over het algemeen minder groot. Vanuit de woningcorporatie is hier aandacht voor. Het is een actief dorp, er zijn veel vrijwilligers en men denkt om elkaar. De dorpsbewoners zijn trots op het dorp en willen van het negatieve imago af.

Er zijn positieve ontwikkelingen in de school/IKC waardoor, samen met het preventiebeleid voor de jeugd, de jeugdzorgproblematiek aangepakt wordt.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Beleid en maatregelen kunnen gericht worden op preventie van jeugdzorgproblematiek. Onder dit laatste valt onder meer reïntegratie van bijstandsgerechtigden en ondersteuning bij psychosociale problematiek van de ouders.

Beleid en maatregelen kunnen daarnaast gericht worden op de algemene gezondheidsrisico’s, zoals overgewicht en te weinig bewegen. Hierbij moet rekening worden gehouden met doelgroepen met beperkingen en lagere inkomens.

De leefbaarheid is ruim voldoende.

Oudeschoot: 1.575 inwoners en 660 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 14% /16% 120
45-65 jarigen 33% /32% 280
65-plussers, 20% /20% 170
waarvan 80-plussers 3% / 5% 30
Westerse migratieachtergrond 2% / 5% 20
Niet-westerse migratieachtergrond 1% / 3% <10
Gescheiden 6% / 9% 40
Weduwen en weduwnaars 7% / 6% 45
1-persoons-huishoudens 24% /27% 85
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 9% /11% 60
Beperkingen in mobiliteit 5% / 7% 35
Beperkingen in horen 3% / 4% 20
Beperkingen in zien 3% / 4% 20
Ernstige eenzaamheid 6% / 7% 40
Risico angst/depressie 3% / 4% 20
Voldoende bewegen 50% /51% 330
Sporters 48% /48% 315
Obesitas 12% /12% 80
Rokers 18% /19% 120
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 34% /37% 225
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 9% /16% 30
Bijstandsgerechtigden 1% / 3% <10
Huishoudens met hoogste inkomens 26% /22% 95
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 40% /37% 265
Mantelzorgers 15% /14% 100
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 10% /12% 15
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 3% /13% 10
Huurwoningen, 11% /26% 35
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 6% /16% 20
Gemiddelde WOZ 307.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 6% /15% 45
- Huishoudelijke hulp 26% /16% 10
- Vervoersvoorziening 19% /16% 10
Participatiewet 3% / 4% 15
Jeugdzorg 16% /19% 25
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 1 / 2
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 2 / 3
Leefbaarheid    
Leefbaarheid totaal Cijfer 9 / 9  
-Voorzieningenniveau +/-  
-Samenstelling bevolking +/-  
-Veiligheid +/-  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 6% / 4% 40
Aantal auto’s per ha 1 / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X