Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Heerenveen Midden

Uitkomsten Heerenveen Midden

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

Vergeleken bij de gemiddelde cijfers voor de gemeente Heerenveen wonen in de wijk bovengemiddeld veel:

  • alleenstaanden
  • mensen met een niet-westerse migratieachtergrond
  • mensen met een laag inkomen, wat samenhangt met het bovengemiddelde percentage sociale woningbouw
  • mensen met psychosociale en gezondheidsproblematiek
  • mensen met ernstige eenzaamheidsproblematiek en een gebrek aan ervaren regie over het leven.

Het percentage ouderen is daarbij gemiddeld. Het percentage inwoners met hoge inkomens ligt wat onder het gemiddelde.

Het percentage WMO-gebruik is iets hoger dan gemiddeld. Ondanks de diverse problematiek is het gebruik van jeugdzorg niet bovengemiddeld.

De leefbaarheid ligt iets onder het gemiddelde, maar is ruim voldoende. Het voorzieningen-niveau draagt daar positief aan bij en de veiligheid negatief.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Er zijn veel voorzieningen rond de wijk, in de wijk zelf zijn echter geen school en supermarkt. Bewoners zijn moeilijk bereikbaar, onder meer door taalproblemen. Er is geen wijkgevoel, mede doordat de wijk doorsneden wordt door de burg. Falkenaweg. Het is een multiculturele wijk met een aantal woonzorg-complexen waar 80-plussers wonen.

Er heeft wijkvernieuwing plaatsgevonden en het wijkcentrum is in ontwikkeling, wat verbinding geeft. Er wordt veel georganiseerd in de wijk, mede door kerken en moskee.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Maatregelen gericht op het verkrijgen van werk en preventie van armoede zijn relevant in deze wijk.

Maatregelen gericht op gezondheidsrisico’s, zoals te weinig bewegen en eenzaamheid, moeten aansluiten bij de doelgroepen die veel voorkomen in de wijk, zoals alleenstaanden, mensen met beperkingen, migratieachtergrond en lage inkomens.

De leefbaarheid is ruim voldoende, maar de veiligheid kan verbeterd worden.

Heerenveen Midden: 3.430 inwoners en 1.880 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 14% / 16% 465
25-45 jarigen 27% /19% 935
45-65 jarigen 25% /32% 88
65-plussers, 24% /20% 825
waarvan 80-plussers 7% / 5% 250
Westerse migratieachtergrond 6% / 5% 210
Niet-westerse migratieachtergrond 13% / 3% 450
Gescheiden 11% / 9% 300
Weduwen en weduwnaars 10% / 6% 270
1-persoons-huishoudens 50% /27% 940
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 17% /11% 465
Beperkingen in mobiliteit 12% / 7% 330
Beperkingen in horen 5% / 4% 135
Beperkingen in zien 6% / 4% 165
Ernstige eenzaamheid 12% / 7% 330
Risico angst/depressie 8% / 4% 220
Weinig eigen regie ervaren 13% /8% 350
Voldoende bewegen 51% /51% 1.395
Sporters 42% /48% 1.150
Obesitas 16% /12% 435
Rokers 24% /19% 655
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 47% /37% 1.285
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 35% /16% 660
Bijstandsgerechtigden 11% / 3% 245
Huishoudens met hoogste inkomens 6% /22% 110
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 26% /37% 710
Mantelzorgers 13% /14% 355
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 14% /12% 115
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 44% /13% 850
Huurwoningen, 65% /26% 1.260
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 58% /16% 1.225
Gemiddelde WOZ 139.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 30% /15% 930
-Huishoudelijke hulp 20% /16% 180
-Vervoersvoorziening 17% /16% 155
Participatiewet 12% / 4% 300
Jeugdzorg 16% /19% 105
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 5 / 2 20
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 4 / 3 15
Leefbaarheid    
Leefbaarheid totaal Cijfer 7 / 9  
-Voorzieningenniveau +  
-Veiligheid -  
-Woningen -  
-Samenstelling bevolking -  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 4% / 4% 110
Aantal auto’s per ha 16 /4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X