Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Heerenveen Centrum

Uitkomsten Heerenveen Centrum

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

De wijk Centrum vertoont de meeste afwijkingen van de gemiddelde cijfers voor de gemeente. In Centrum zijn bovengemiddeld veel:

  • éénpersoonshuishoudens
  • huishoudens met lage inkomens
  • ouderen (en weinig kinderen)
  • mensen met één of meer lichamelijke beperkingen
  • mensen met ernstige eenzaamheidsproblematiek
  • mensen met psycho-sociale problematiek.

De totale leefbaarheid is ruim voldoende, wat iets onder het gemiddelde van de gemeente ligt. Het voorzieningenniveau is bovengemiddeld, maar de veiligheid ligt wat onder het gemiddelde.

Ondanks de bovengemiddelde percentages lage inkomens en scheidingen, is het gebruik van jeugdzorg gemiddeld.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Er zijn veel bewoners met financiële problemen en mensen zonder uitzicht op werk door problemen op verschillende terreinen. Daaronder valt ook een groep jongeren tot 27 jaar met multiproblematiek. Er is weinig betrokkenheid bij de buurt en er komen weinig activiteiten vanuit bewoners. Er is ook relatief weinig vrijwilligerswerk en burenhulp. De wijk heeft geen wijkcentrum.

Er zijn wel veel voorzieningen en er is veel te doen in het centrum. Het aanbod is echter niet overzichtelijk voor de wijkbewoners. Initiatieven die gestimuleerd worden door opbouwwerk, specifiek voor bewoners van de wijk, lijken aan te slaan. Nieuwbouwprojecten, waaronder woningen die gebouwd zijn om meer ontmoeting mogelijk te maken, bieden kansen voor versterking van sociale samenhang.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Naast de algemene voorkomende gezondheidsrisico´s van te weinig bewegen, overgewicht, roken en (in mindere mate) alcohol, zijn ernstige eenzaamheid en onveiligheid bovengemiddeld in Heerenveen Centrum. De leefbaarheid is ruim voldoende.

Beleid en maatregelen in deze wijk moeten met name toegespitst worden op de bovengemiddeld grote doelgroepen 65-plussers en éénpersoons-huishoudens met lage inkomens. Het gaat daarbij vaak om inwoners met o.a. gezondheidsproblemen en inwoners die weinig regie ervaren over eigen leven.

Heerenveen Centrum: 2.875 inwoners en 1.870 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 7% /16% 215
45-65 jarigen 24% /32% 695
65-plussers, 33% /20% 950
waarvan 80-plussers 13% / 5% 375
Westerse migratieachtergrond 8% / 5% 220
Niet-westerse migratieachtergrond 11% / 3% 315
Gescheiden 15% / 9% 375
Weduwen en weduwnaars 14% / 6% 360
1-persoons-huishoudens 64% /27% 1.200
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 21% /11% 525
Beperkingen in mobiliteit 15% / 7% 375
Beperkingen in horen 6% / 4% 150
Beperkingen in zien 6% / 4% 150
Ernstige eenzaamheid 13% / 7% 325
Risico angst/depressie 8% / 4% 200
Weinig eigen regie ervaren 14% /8% 350
Voldoende bewegen 48% /51% 1.200
Sporters 39% /48% 975
Obesitas 15% /12% 385
Rokers 25% /19% 625
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 48% /37% 1.200
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 44% /16% 830
Bijstandsgerechtigden 15% / 3% 255
Huishoudens met hoogste inkomens 5% /22% 95
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 25% /37% 625
Mantelzorgers 11% /14% 275
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 15% /12% 140
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 71% /13% 1.355
Huurwoningen, 76% /26% 1.450
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 58% /16% 1.105
Gemiddelde WOZ 136.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 48% /15% 1.325
- Huishoudelijke hulp 19% /16% 245
- Vervoersvoorziening 18% /16% 230
Participatiewet 15% / 4% 210
Jeugdzorg 17% /19% 65
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 13 / 2 40
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 14 / 3 40
Leefbaarheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Leefbaarheid totaal Cijfer 7 /9  
-Voorzieningenniveau +  
-Veiligheid -  
-Samenstelling bevolking -  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 4% / 4% 60
Aantal auto’s per ha 16 /4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X