Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Mildam

Uitkomsten Mildam

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

Katlijk en Mildam liggen tegen elkaar aan en de verenigingen van Plaatselijk belang werken veel samen. Ze kunnen als één gebied worden beschouwd. In Katlijk en Mildam zijn nauwelijks afwijkingen van de gemiddelde cijfers in de gemeente.

In beide dorpen is de leefbaarheid uitstekend.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Er is een initiatiefrijk Plaatselijk belang en men krijgt met de dorpsbewoners veel voor elkaar. Er zijn weinig voorzieningen. Jongeren die vertrekken, willen echter na hun studie terugkomen. Er is ook veel zorg voor elkaar, georganiseerd en ongeorganiseerd. De zelfredzaamheid is groot. Een klacht van de bewoners is dat er te hard wordt gereden.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Mildam wijkt weinig af van de gemiddelde cijfers voor de gemeente. De leefbaarheid is uitstekend.

Naast de aandacht voor de algemene gezondheidsrisico’s, zoals te weinig bewegen en eenzaamheid, zijn er geen specifieke onderwerpen die aandacht behoeven.

De maatregelen kunnen gericht worden op de diverse leeftijdsgroepen.

Mildam: 680 inwoners en 300 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 15% /16% 100
45-65 jarigen 35% /32% 235
65-plussers, 25% /20% 170
waarvan 80-plussers 4% / 5% 30
Westerse migratieachtergrond 3% / 5% 20
Niet-westerse migratieachtergrond 1% / 3% 10
Gescheiden 8% / 9% 45
Weduwen en weduwnaars 6% / 6% 35
1-persoons-huishoudens 27% /27% 80
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 10% /11% 55
Beperkingen in mobiliteit 6% / 7% 30
Beperkingen in horen 3% / 4% 15
Beperkingen in zien 3% / 4% 15
Ernstige eenzaamheid 6% / 7% 30
Risico angst/depressie 3% / 4% 15
Voldoende bewegen 50% /51% 265
Sporters 48% /48% 255
Obesitas 12% /12% 65
Rokers 18% /19% 95
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 34% /37% 180
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 10% /16% 30
Bijstandsgerechtigden 1% / 3%
Huishoudens met hoogste inkomens 27% /22% 80
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 39% /37% 205
Mantelzorgers 15% /14% 80
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 10% /12% 15
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 2% /13%
Huurwoningen, 13% /26% 40
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 10% /16% 30
Gemiddelde WOZ 264.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 9% /15% 50
-Huishoudelijke hulp 20% /16% 10
-Vervoersvoorziening 6% /16% <10
Participatiewet 1% / 4%
Jeugdzorg 12% /19% 15

|—–+—+—| | Veiligheid | | | |—-|—|—| | Kenmerken | Percentages * | Aantal | | Diefstal | 6 / 2 | – | | Overlast en vernielingen | 0 / 2 | – | | Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) | 1 / 3 | – | |—+—-+—| – – –” |—–+—+—| | Leefbaarheid | | | |—-|—|—| | Leefbaarheid totaal | Cijfer 10 / 9 | | | -Voorzieningenniveau | +/- | | | -Veiligheid | + | | | Verkeerslawaai (19-65 jarigen) | 5% / 4% | 25 | | Aantal auto’s per ha | 2 / 4 | | |—+—-+—|

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X