Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Nieuweschoot

Uitkomsten Nieuweschoot

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

In Nieuweschoot is het percentage kinderen iets lager dan gemiddeld.

Inkomensgegevens zijn niet bekend, maar de WOZ-waarde is bovengemiddeld. Dit kan mede veroorzaakt worden door de aanwezige boerderijen.

Het percentage Westerse migranten is bovengemiddeld, maar wordt door de geïnterviewden niet herkend.

De leefbaarheid is goed. De fysieke omgeving (aantrekkelijke bebouwing, groen) scoort laag. Mogelijk door het aangrenzende bedrijventerrein.

Aanvullingen uit interviews met professionals

In Nieuweschoot zijn geen voorzieningen, er is wel veel saamhorigheid. Men komt er wonen vanwege het dorpse gevoel. Er zijn veel activiteiten voor een dorp met weinig inwoners. Plaatselijk belang is goed georganiseerd en krijgt veel voor elkaar.

‘Zwakte’ is de vergrijzing. Het centrum van Heerenveen, met alle voorzieningen, is niet dichtbij. Het dorp denkt na over oplossingen.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Beleid en maatregelen kunnen gericht worden op de algemene gezondheidsrisico’s, zoals te weinig bewegen en eenzaamheid.

De leefbaarheid is goed. Het lage voorzieningenniveau kan een probleem worden met de toenemende vergrijzing.

Het aantal inwoners van Nieuweschoot is klein. De cijfers moeten daarom met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Nieuweschoot: 180 inwoners en 70 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 11% /16% 20
45-65 jarigen 31% /32% 55
65-plussers, 25% /20% 45
waarvan 80-plussers 6% / 5% 10
Westerse migratieachtergrond 14% / 5% 25
Niet-westerse migratieachtergrond 6% / 3% 10
Gescheiden 4% /9%
Weduwen en weduwnaars 4% / 6%
1-persoons-huishoudens 29% /27% 20
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 10% /11% 15
Beperkingen in mobiliteit 7% / 7% 10
Beperkingen in horen 4% / 4%
Beperkingen in zien 3% / 4%
Ernstige eenzaamheid 8% / 7% 10
Risico angst/depressie 5% / 4% 10
Voldoende bewegen 50% /51% 75
Sporters 48% /48% 70
Obesitas 12% /12% 20
Rokers 19% /19% 30
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 36% /37% 55
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens ?% /16% ?
Bijstandsgerechtigden 1% / 3%
Huishoudens met hoogste inkomens ?% /22% ?
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 37% /37% 55
Mantelzorgers 14% /14% 20
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 10% /12%
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 24% /13% 20
Huurwoningen, 32% /26% 25
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 0% /15%
Gemiddelde WOZ 319.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 15% /15% 25
- Huishoudelijke hulp 8% /16%
- Vervoersvoorziening 41% /16% 10
Participatiewet 1% / 4%
Jeugdzorg 21% /19% <10
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 0 / 2
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 11 / 3
Leefbaarheid    
Leefbaarheid totaal Cijfer 8 / 9  
-Voorzieningenniveau +/-  
-Veiligheid +/-  
-Fysieke leefomgeving -  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 4% / 4%
Aantal auto’s per ha – / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X