Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Nieuwehorne

Uitkomsten Nieuwehorne

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

De cijfers voor Oude- en Nieuwehorne wijken niet sterk af van de gemiddelden voor de gemeente Heerenveen. Het percentage inwoners met overgewicht is in Nieuwehorne iets hoger dan gemiddeld.

Het percentage sociale huurwoningen is eveneens iets hoger dan gemiddeld.

De leefbaarheid is zeer goed.

Het percentage vrijwilligers wijkt niet af van het gemiddelde. Aan het Flaeijelfeest werkt een groot deel van het dorp mee. Dit valt echter niet onder de definitie van georganiseerd vrijwilligerswerk.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Er zijn veel voorzieningen en ontmoetingsplekken. Er is grote betrokkenheid bij het dorp; het Flaeijelfeest geeft onderlinge binding. Een grote groep aanhangers van een geloofsgemeenschap houdt zich echter juist afzijdig van het dorp. Plaatselijk belang functioneert zeer goed.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Maatregelen gericht op algemene gezondheidsrisico’s, zoals te weinig bewegen en eenzaamheid, zijn ook in Nieuwehorne van belang. Overgewicht verdient daarbij extra aandacht. Hierbij moet ook aangesloten worden bij groepen met lagere inkomens.

De leefbaarheid is zeer goed. Er is specifieke aandacht nodig voor de leefbaarheid in verband met de gevolgen van vergrijzing. Bij zowel gezinnen als bij ouderen komt schuldenproblematiek voor. Onder ouderen komt dementie regelmatig voor. Naast de ouderen wonen er in het dorp mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen die een beroep doen op ondersteuning. Burenhulp blijkt niet voldoende. Doarpshelp heeft extra vrijwilligers nodig.

Nieuwehorne: 1.465 inwoners en 645 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 15% /16% 225
45-65 jarigen 30% /32% 440
65-plussers, 25% /20% 360
waarvan 80-plussers 6% / 5% 90
Westerse migratieachtergrond 3% / 5% 45
Niet-westerse migratieachtergrond 1% / 3% 15
Gescheiden 9% / 9% 100
Weduwen en weduwnaars 9% / 6% 105
1-persoons-huishoudens 31% /27% 200
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 13% /11% 145
Beperkingen in mobiliteit 9% / 7% 100
Beperkingen in horen 4% / 4% 45
Beperkingen in zien 4% / 4% 45
Ernstige eenzaamheid 7% / 7% 80
Risico angst/depressie 4% / 4% 45
Weinig eigen regie ervaren 53% /49% 600
Voldoende bewegen 15% /12% 170
Sporters 49% /51% 550
Obesitas 44% /48% 495
Rokers 19% /19% 215
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 38% /37% 430
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 20% /16% 130
Bijstandsgerechtigden 3% / 3% 30
Huishoudens met hoogste inkomens 14% /22% 90
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 37% /37% 415
Mantelzorgers 14% /14% 160
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 13% /12% 45
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 7% /13% 45
Huurwoningen, 36% /26% 225
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 34% /16% 215
Gemiddelde WOZ 220.000 / 246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 20% /15% 260
-Huishoudelijke hulp 22% / 16% 55
-Vervoersvoorziening 14% / 16% 35
Participatiewet 4% / 4% 40
Jeugdzorg 15% /19% 45
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 3 / 2 < 10
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 2 / 3 <10
Leefbaarheid    
Leefbaarheid totaal Cijfer 9 / 9  
-Voorzieningenniveau +/-  
-Veiligheid +/-  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 4% / 4% 45
Aantal auto’s per ha 1 / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X