Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > De Akkers

Uitkomsten De Akkers

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

In de wijk De Akkers wonen bovengemiddeld veel 65-plussers vergeleken met het gemiddelde in de gemeente. Een bovengemiddeld percentage inwoners heeft bovendien lichamelijke beperkingen. waaronder beperkingen in mobiliteit, horen en zien. Het percentage inwoners dat voldoende beweegt ligt onder het gemiddelde. Het percentage inwoners dat weinig regie over het leven ervaart is hoger dan gemiddeld.

Er zijn minder huishoudens met hogere inkomens dan gemiddeld. Het percentage bijstandsuitkeringen ligt boven het gemiddelde van de gemeente. Het percentage huurwoningen is eveneens bovengemiddeld.

De leefbaarheid is goed. De leefbaarheid wordt negatief beïnvloed door samenstelling van de bevolking en positief door het voorzieningenniveau.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Een ruim opgezette wijk met veel voorzieningen, doorsneden door de burg. Falkenaweg. In de drie hoge flats is komt relatief meer psychosociale problematiek voor.

Wijkactiviteiten komen moeizaam van de grond, toch lijkt de betrokkenheid wel te verbeteren. Op straat- en buurtniveau zijn bewoners meer actief. Voor kinderen zijn er activiteiten en is er aanbod voor preventie van jeugdproblematiek. Er is een trimbaan aangelegd.

De Akkers: 2.365 inwoners en 1.200 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 13% /16% 315
45-65 jarigen 23% /32% 550
65-plussers, 34% /20% 800
waarvan 80-plussers 13% / 5% 310
Westerse migratieachtergrond 7% / 5% 165
Niet-westerse migratieachtergrond 11% / 3% 270
Gescheiden 12% / 9% 265
Weduwen en weduwnaars 14% / 6% 75
1-persoons-huishoudens 46% /27% 555
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 20% /11% 380
Beperkingen in mobiliteit 15% / 7% 285
Beperkingen in horen 7% / 4% 130
Beperkingen in zien 6% / 4% 115
Ernstige eenzaamheid 10% / 7% 190
Risico angst/depressie 6% / 4% 115
Weinig eigen regie ervaren 13% /8% 245
Voldoende bewegen 46% /51% 870
Sporters 41% /48% 795
Obesitas 14% /12% 265
Rokers 19% /19% 360
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 50% /37% 945
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 24% /16% 285
Bijstandsgerechtigden 8% / 3% 104
Huishoudens met hoogste inkomens 8% /22% 90
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 27% /37% 510
Mantelzorgers 12% /14% 225
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 18% /12% 145
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 54% /13% 765
Huurwoningen, 68% /26% 965
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 32% /16% 455
Gemiddelde WOZ 152.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 34% /15% 735
- Huishoudelijke hulp 17% /16% 120
- Vervoersvoorziening 17% /16% 125
Participatiewet 10% / 4% 150
Jeugdzorg 26% /19% 115
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 2 / 2 <10
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 5 / 3 10
Leefbaarheid    
Leefbaarheid totaal Cijfer 8 / 9  
-Samenstelling bevolking -  
-Woningen -  
-Voorzieningenniveau +  
-Veiligheid +/- 75
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 4% / 4%  
Aantal auto’s per ha 10 / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X