Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Akkrum

Uitkomsten Akkrum

blah

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

Vergeleken bij de gemiddelde cijfers voor de gemeente Heerenveen wonen in Akkrum bovengemiddeld veel weduwen en weduwnaars. Dit sluit aan bij het bovengemiddelde percentage mensen met lichamelijke beperkingen. Mogelijk wonen er in Akkrum relatief veel ouderen met beperkingen door de aanwezigheid van woonvormen met zorg in Mienskipssintrum Leppehiem.

Het percentage 65- plussers dat mantelzorg ontvangt is significant hoger dan in andere gebieden.

Het percentage gebruik van jeugdzorg ligt iets boven het gemiddelde.

De leefbaarheid is ruim voldoende; de aantrekkelijkheid van de fysieke omgeving ligt echter onder het gemiddelde.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Akkrum is een dorp met veel activiteiten en een actief Plaatselijk belang. Volgens het recente leefbaarheidsonderzoek is een verbetering van het centrum gewenst: aantrekkelijker en groener. Ook is er behoefte aan een beter aanbod huurwoningen. Er is al het een en ander gerealiseerd. Plaatselijk belang ontwikkelt in samenwerking met andere partijen nieuwe plannen.

Er zijn veel groepen actieve bewoners. Er is een doarpskeamer waar onder meer koffieochtenden worden georganiseerd. Er zijn buurten met sociale woningbouw waar meer sociale problematiek voorkomt. De professionals komen veel armoede- en schuldenproblematiek tegen, evenals eenzaamheid en dementie.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Er zijn weinig afwijkingen van de gemiddelde cijfers in de gemeente. Maatregelen kunnen gericht worden op de algemene gezondheidsrisico’s, zoals te weinig bewegen en eenzaamheid. Maatregelen kunnen op verschillende doelgroepen gericht worden, waaronder mensen met lichamelijke beperkingen en alleenstaande ouderen.

Daarnaast is preventie van jeugdzorgproblematiek van belang, onder meer door preventie van armoede en schulden.

De leefbaarheid is ruim voldoende. De fysieke omgeving kan echter verbeterd.

Akkrum: 3.365 inwoners en 1.465 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 16% /16% 550
45-65 jarigen 28% /32% 930
65-plussers, 24% /20% 820
waarvan 80-plussers 8% /5% 285
Westerse migratieachtergrond 4% / 5% 135
Niet-westerse migratieachtergrond 4% / 3% 120
Gescheiden 11% / 9% 280
Weduwen en weduwnaars 10% / 6% 275
1-persoons-huishoudens 34% /27% 500
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 15% /11% 380
Beperkingen in mobiliteit 11% / 7% 280
Beperkingen in horen 5% / 4% 125
Beperkingen in zien 5% / 4% 125
Ernstige eenzaamheid 8% / 7% 205
Risico angst/depressie 5% / 4% 125
Voldoende bewegen 49% /51% 1.245
Sporters 47% /48% 1.195
Obesitas 13% /12% 330
Rokers 19% /19% 480
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 40% /37% 1.055
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 21% /16% 300
Bijstandsgerechtigden 5% / 3% 100
Huishoudens met hoogste inkomens 18% /22% 265
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 36% /37% 915
Mantelzorgers 13% /14% 330
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 18% /12% 150
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 20% /13% 320
Huurwoningen, 36% /26% 580
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 30% /16% 480
Gemiddelde WOZ 183.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 24% /15% 700
- Huishoudelijke hulp 16% /16% 110
- Vervoersvoorziening 25% /16% 175
Participatiewet 4% / 4% 80
Jeugdzorg 28% /19% 205
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 4 / 2 15
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 2 / 3 <10
Leefbaarheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Leefbaarheid totaal Cijfer 7 / 9  
-Voorzieningenniveau +/-  
-Veiligheid +/-  
-Fysieke omgeving  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 3% / 4% 75
Aantal auto’s per ha 1 / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X