Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Nieuwebrug

Uitkomsten Nieuwebrug

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

In het tweelingdorp Haskerdijken-Nieuwebrug zijn weinig afwijkingen van de gemiddelde cijfers voor de gemeente Heerenveen. De leefbaarheid is er (zeer) goed. De veiligheid draagt positief bij aan de leefbaarheid. De fysieke omgeving scoort onder het gemiddelde in Nieuwebrug. Mogelijk door de ligging aan een industrieterrein.

Het percentage inwoners dat zich houdt aan de alcoholrichtlijn ligt wat onder het gemiddelde, wat betekent dat het percentage inwoners dat meer drinkt dan gezond wordt geacht iets boven het gemiddeld ligt.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Het tweelingdorp heeft een actieve vereniging voor Plaatselijk belang. Er zijn geen winkels, maar er is wel een dorpshuis waar veel gebeurt en wat verbindend werkt. Er zijn veel vrijwilligers bij Doarpshelp en er wordt goed gebruik van gemaakt. Er is veel onderlinge hulp.

Bij Kensoor wonen en werken mensen met een beperking. Zij doen veel aan onderhoud en vernieuwing in het dorp. Kensoor, maar ook andere partijen, geven leegstaande panden een nieuwe bestemming voor mensen met een indicatie.

Nieuwebrug ligt aan een industrieterrein. Plaatselijk belang is actief om veiligheid te behouden. De gemeente heeft toegezegd dat de maximum snelheid van de doorgaande weg van 80 km/uur naar 60 km/uur wordt teruggebracht. De oude vuilstort wordt afgedekt en biedt kans voor groene ontwikkeling.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Haskerdijken / Nieuwebrug vertoont weinig afwijkingen van de gemiddelde cijfers. De leefbaarheid is (zeer) goed.

Beleid en maatregelen in deze wijk kunnen toegespitst worden op meer algemeen voorkomende gezondheidsrisico’s, zoals te weinig bewegen en eenzaamheid. Met name het percentage inwoners dat niet aan de alcoholrichtlijn voldoet ligt daarbij iets boven het gemiddelde. Maatregelen kunnen worden gericht op de diverse leeftijdsgroepen.

De cijfers moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, vanwege het kleine aantal inwoners in Nieuwebrug.

Nieuwebrug: 200 inwoners en 75 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 18% /16% 35
45-65 jarigen 33% /32% 65
65-plussers, 15% /20% 30
waarvan 80-plussers 11% /5%
Westerse migratieachtergrond 8% / 5% 15
Niet-westerse migratieachtergrond 0% / 3%
Gescheiden 7% / 9% 10
Weduwen en weduwnaars 3% / 6%
1-persoons-huishoudens 27% /27% 20
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 9% /11% 15
Beperkingen in mobiliteit 3% / 7%
Beperkingen in horen 3% / 4%
Beperkingen in zien 5% / 4%
Ernstige eenzaamheid 8% / 7% 10
Risico angst/depressie 5% / 4%
Voldoende bewegen 50% /51% 79
Sporters 45% /48% 65
Obesitas 13% /12% 20
Rokers 23% /19% 35
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 32% /37% 45
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens ?/16% ?
Bijstandsgerechtigden 1% / 3%
Huishoudens met hoogste inkomens ? /22% ?
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 40% /37% 60
Mantelzorgers 13% /14% 20
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 9% /12%
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 9% /13%
Huurwoningen, 21% /26% 15
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 0% /16%
Gemiddelde WOZ 226.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 22% /15% 35
- Huishoudelijke hulp 8% /16% <10
- Vervoersvoorziening 2% /16%
Participatiewet 1% / 4%
Jeugdzorg 21% /19% 10
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen – / 2
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) – / 3
Leefbaarheid    
Leefbaarheid totaal Cijfer 9 / 9  
-Voorzieningenniveau +/-  
-Veiligheid +/-  
-Fysieke leefomgeving -  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 5% / 4%
Aantal auto’s per ha 2 / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X