Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Nes

Uitkomsten Nes

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

In Nes is meer dan de helft van de woningen na 2000 gebouwd. Het is een jong dorp, waar bovengemiddeld veel gezinnen met kinderen wonen en minder 65-plussers dan gemiddeld in de gemeente. Het percentage hogere inkomens is bovengemiddeld, evenals de percentages voor indicatoren die duiden op een goede gezondheid en leefstijl. Aan de richtlijn voor alcoholgebruik wordt echter minder vaak voldaan.

Het percentage vrijwilligerswerk is bovengemiddeld. Dit sluit aan bij de inkomensverdeling in het dorp.

De leefbaarheid is uitstekend. Dit wordt sterk beïnvloed door het type woningen in Nes.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Akkrum en Nes hebben een gezamenlijk plaatselijk belang en zijn één als het gaat om activiteiten. Daarnaast zijn er nog allerlei andere initiatieven in het dorp zelf. Er is een speelcourt gerealiseerd voor jeugd en men is bezig met een dorpsmoestuin. Door het gemiddeld hoge opleidings- en inkomensniveau is men over het algemeen zelfredzaam.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Nes is een jong en welvarend dorp, met uitstekende leefbaarheid en veel vrijwilligers.

Hoewel in Nes de percentages voor gezondheidsproblemen en ongezonde leefstijl onder het gemiddelde liggen, zijn ook in dit dorp maatregelen gericht op de algemene gezondheidsrisico’s nodig, zoals het stimuleren meer te bewegen. Deze maatregelen moeten aansluiten bij de doelgroepen gezinnen met kinderen. Alcoholgebruik vraagt extra aandacht.

Nes: 1.060 inwoners en 360 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 24% /16% 250
45-65 jarigen 36% /32% 385
65-plussers, 10% /20% 110
waarvan 80-plussers 1% / 5% 285
Westerse migratieachtergrond 4% / 5% 40
Niet-westerse migratieachtergrond 1% / 3% 15
Gescheiden 5% / 9% 35
Weduwen en weduwnaars 3% / 6% 20
1-persoons-huishoudens 11% /27% 40
Huishoudens met kinderen 56% /37% 200
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 7% /11% 50
Beperkingen in mobiliteit 3% / 7% 20
Beperkingen in horen 2% / 4% 15
Beperkingen in zien 3% / 4% 20
Ernstige eenzaamheid 5% / 7% 35
Risico angst/depressie 2% / 4% 15
Voldoende bewegen 55% /51% 375
Sporters 57% /48% 390
Obesitas 10% /12% 70
Rokers 16% /19% 110
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 31% /37% 210
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 4% /16% 15
Bijstandsgerechtigden 0% / 3% 0
Huishoudens met hoogste inkomens 48% /22% 170
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 44% /37% 300
Mantelzorgers 15% /14% 105
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 9% /12% 10
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 1% /13% 5
Huurwoningen, 3% /26% 10
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 0% /16% 0
Gemiddelde WOZ 331.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 7% /15% 55
- Huishoudelijke hulp 9% /16% <10
- Vervoersvoorziening 7% /16% <10
Participatiewet 0% / 4% 0
Jeugdzorg 12% /19% 40
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 0 / 2
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 0 / 3
Leefbaarheid    
Leefbaarheid totaal Cijfer 10 / 9  
-Woningen ++  
-Voorzieningenniveau +/-  
-Veiligheid +/-  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 3% / 4% 20
Aantal auto’s per ha 1 / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X