Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Aldeboarn

Uitkomsten Aldeboarn

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

In Aldeboarn wijken de cijfers nauwelijks af van de gemiddelden in de gemeente. In Aldeboarn wonen alleen iets meer kinderen dan gemiddeld in Heerenveen.

Het percentage vrijwilligers is gemiddeld; de vrijwilligers die actief zijn voor het dorp zijn daarbij niet meegerekend.

De leefbaarheid is goed.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Mooi dorp met een kern. In Aldeboarn is de saamhorigheid sterk. Men kent elkaar, blijft er lang wonen en ook de jongeren willen er blijven wonen. Het dorpsfeest, de gondelvaart, is een bindende factor. Iedere buurt heeft hiervoor zijn eigen club vrijwilligers. Een actieve groep inwoners, verenigd in Takomst Aldeboarn, streeft naar een MFA, behoud scholen en duurzame ontwikkelingen.

Men lost veel zelf op. De kerk is ook actief en zorgt mede voor verbinding.

Wanneer thuis wonen door ouderdomsproblemen niet meer gaat, verhuist men naar Leppehiem in Akkrum. In de oude melkfabriek zijn ook koop- en huurappartementen.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

De cijfers voor Aldeboarn wijken weinig af van de gemiddelde cijfers in de gemeente. De leefbaarheid is goed.

Beleid en maatregelen kunnen gericht worden op de algemene gezondheidsrisico’s zoals te weinig bewegen, overgewicht en alcoholgebruik.

Aldeboarn: 1.565 inwoners en 655 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 20% /16% 320
45-65 jarigen 27% /32% 430
65-plussers, 19% /20% 290
waarvan 80-plussers 4% / 5% 70
Westerse migratieachtergrond 4% / 5% 60
Niet-westerse migratieachtergrond 2% / 3% 35
Gescheiden 9% /9% 110
Weduwen en weduwnaars 6% / 6% 75
1-persoons-huishoudens 30% /27% 195
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 10% /11% 110
Beperkingen in mobiliteit 6% / 7% 65
Beperkingen in horen 3% / 4% 30
Beperkingen in zien 3% / 4% 30
Ernstige eenzaamheid 7% / 7% 75
Risico angst/depressie 4% / 4% 45
Voldoende bewegen 50% /51% 540
Sporters 47% /48% 510
Obesitas 13% /12% 140
Rokers 21% /19% 230
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 34% /37% 370
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 18% /16% 115
Bijstandsgerechtigden 4% / 3% 35
Huishoudens met hoogste inkomens 14% /22% 90
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 40% / 37% 435
Mantelzorgers 13% / 14% 140
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 10% / 12% 30
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 8% /13% 55
Huurwoningen, 23% /26% 155
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 17% /15% 115
Gemiddelde WOZ 188.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 13% /15% 175
- Huishoudelijke hulp 14% /16% 25
- Vervoersvoorziening 18% /16% 30
Participatiewet 3% / 4% 30
Jeugdzorg 18% /19% 75
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 3 / 2 <10
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 2 / 3 <10
Leefbaarheid    
Leefbaarheid totaal Cijfer 8 / 9  
-Voorzieningenniveau +/-  
-Veiligheid +/-  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 3% / 4% 35
Aantal auto’s per ha – / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X