Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > De Greiden

Uitkomsten De Greiden

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

De cijfers voor De Greiden wijken niet sterk af van de gemiddelde cijfers voor de gemeente Heerenveen. In de Greiden is het percentage inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond bovengemiddeld. Verder komen diverse gezondheidsproblemen er wat meer voor dan gemiddeld. Het percentage inwoners met obesitas is eveneens wat hoger dan gemiddeld.

Het gebruik van jeugdzorg en voorzieningen vanuit de participatiewet ligt ook enigszins boven het gemiddelde van de gemeente. Het gebruik van jeugdzorg is mogelijk (mede) te verklaren vanuit risicofactoren als scheidingen, gezondheidsproblematiek en bijstandsuitkeringen/armoede.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Een wijk waar veel activiteiten zijn en veel voorzieningen, waaronder een wijkcentrum en winkelcentrum. Niet alle doelgroepen voelen zich echter aangesproken door de activiteiten.

De professionals zien in deze wijk veel schulden en werkloosheid, onder andere door laaggeletterdheid.

Huizen die verkocht zijn door de woningcorporaties worden door de verouderde staat mogelijk onverkoopbaar.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Maatregelen gericht op gezondheidsrisico’s, zoals te weinig bewegen, en eenzaamheidsproblematiek moeten aansluiten bij de doelgroepen die veel voorkomen in de wijk: mensen met gezondheidsproblematiek, migratieachtergrond en lage inkomens.

Maatregelen voor preventie van jeugdzorgproblematiek kunnen gericht worden op de risicofactoren: werkloosheid en armoede, en gezinsproblematiek zoals scheiding en psychische problemen.

Daarnaast is schuldenpreventie en aanpak van achterliggende problematiek relevant, waaronder verminderen van laaggeletterdheid.

Activiteiten kunnen beter afgestemd worden op de diversiteit in belangstelling van bewoners.

De Greiden: 7.235 inwoners en 3.230 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 17% /16% 1.230
45-65 jarigen 27% /32% 1.940
65-plussers, 21% /20% 1.505
waarvan 80-plussers 5% / 5% 345
Westerse migratieachtergrond 8% / 5% 590
Niet-westerse migratieachtergrond 12% / 3% 900
Gescheiden 14% / 9% 800
Weduwen en weduwnaars 7% / 6% 390
1-persoons-huishoudens 35% /27% 1.130
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 15% /11% 810
Beperkingen in mobiliteit 10% / 7% 540
Beperkingen in horen 4% / 4% 215
Beperkingen in zien 5% / 4% 270
Ernstige eenzaamheid 10% / 7% 540
Risico angst/depressie 6% / 4% 325
Voldoende bewegen 53% /51% 2.855
Sporters 44% /48% 2.370
Obesitas 15% /12% 810
Rokers 23% /19% 1.240
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 44% /37% 2.370
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens xxx xxx
Bijstandsgerechtigden xxx xxx
Huishoudens met hoogste inkomens xxx xxx
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers xxx xxx
Mantelzorgers xxx xxx
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) xxx xxx
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen xxx xxx
Huurwoningen, xxx xxx
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit xxx xxx
Gemiddelde WOZ xxx  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: xxx xxx
- Huishoudelijke hulp xxx xxx
- Vervoersvoorziening xxx xxx
Participatiewet xxx xxx
Jeugdzorg xxx xxx
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen xxx xxx
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) xxx xxx
Leefbaarheid    
Leefbaarheid totaal xxx  
-Samenstelling bevolking xxx  
-Woningen xxx  
-Voorzieningenniveau xxx  
-Veiligheid xxx xxx
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) xxx  
Aantal auto’s per ha xxx  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X