Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > De Knipe

Uitkomsten De Knipe

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

De Knipe en Het Meer kunnen als één gebied worden gezien. Er zijn weinig afwijkingen van de gemiddelde cijfers voor de gemeente Heerenveen.

De leefbaarheid is uitstekend. De fysieke omgeving is aantrekkelijk gezien type bebouwing en openbaar groen. Bij Het Meer is wat vaker overlast van verkeerslawaai.

Aanvullingen uit interviews met professionals

De Knipe is een actief dorp. Men kent elkaar en er is veel onderlinge hulp. De dorpsbewoners organiseren jaarlijks terugkerende evenementen en er is een MFA waar activiteiten voor ouderen worden georganiseerd. Voor de toekomst is behoud van voorzieningen met het oog op vergrijzing en ontgroening van belang.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

De leefbaarheid is uitstekend. De cijfers voor De Knipe en Het Meer wijken verder nauwelijks af van de gemiddelde cijfers in de gemeente.

Naast de aandacht voor de algemene gezondheidsrisico’s, zoals te weinig bewegen, alcoholgebruik en eenzaamheid, zijn er geen specifieke onderwerpen die aandacht behoeven. De maateregelen kunnen gericht worden op de diverse leeftijdsgroepen.

Het is de vraag of het verkeerslawaai op Het Meer nog steeds overlast geeft. Zo ja, dan zouden extra maatregelen om het geluidsniveau omlaag te brengen aan te bevelen zijn.

De Knipe: 1.425 inwoners en 570 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 15% /16% 210
45-65 jarigen 36% /32% 515
65-plussers, 19% /20% 265
waarvan 80-plussers 4% / 5% 50
Westerse migratieachtergrond 3% / 5% 45
Niet-westerse migratieachtergrond 1% / 3% 10
Gescheiden 6% / 9% 70
Weduwen en weduwnaars 7% / 6% 75
1-persoons-huishoudens 22% /27% 125
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 9% /11% 100
Beperkingen in mobiliteit 5% / 7% 55
Beperkingen in horen 3% / 4% 35
Beperkingen in zien 3% / 4% 35
Ernstige eenzaamheid 6% / 7% 65
Risico angst/depressie 3% / 4% 35
Voldoende bewegen 53% /51% 590
Sporters 51% /48% 565
Obesitas 12% /12% 135
Rokers 18% /19% 200
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 33% /37% 365
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 9% /16% 50
Bijstandsgerechtigden 2% / 3% 15
Huishoudens met hoogste inkomens 29% /22% 165
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 41% /37% 455
Mantelzorgers 15% /14% 165
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 12% /12% 30
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 2% /13% 10
Huurwoningen, 12% /26% 70
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 9% /16% 50
Gemiddelde WOZ 254.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 9% /15% 115
- Huishoudelijke hulp 15% /16% 15
- Vervoersvoorziening 13% /16% 15
Participatiewet 0% / 4%
Jeugdzorg 15% /19% 50
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 0 / 2
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 2 / 3 <10
Leefbaarheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Leefbaarheid totaal Cijfer 10 / 9  
-Voorzieningenniveau +/-  
-Veiligheid +/-  
-Fysieke leefomgeving +  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 5% / 4% 40
Aantal auto’s per ha 2 / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X