Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > De Heide

Uitkomsten De Heide

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

Vergeleken bij de gemiddelde cijfers voor de gemeente Heerenveen wonen in de Heide bovengemiddeld veel 65-plussers en ligt het percentage kinderen wat onder het gemiddelde. In deze wijk is de toename van het percentage 65-plussers sinds 2014 eveneens groter dan gemiddeld.

Het percentage huishoudens met hogere inkomens is bovengemiddeld.

De gezondheid komt overeen met het gemiddelde in de gemeente. Het percentage inwoners dat ernstig eenzaam is ligt iets onder het gemiddelde. Het percentage inwoners dat voldoende beweegt ligt iets boven het gemiddelde.

Het bovengemiddelde percentage 65-plussers leidt niet tot bovengemiddelde gezondheidsproblematiek. Mogelijk spelen de hogere inkomens hierbij een rol. Er wordt meer mantelzorg gegeven dan gemiddeld.

De leefbaarheid is uitstekend. Het type woningen en de omgeving dragen daar positief aan bij.

Aanvullingen uit interviews met professionals

De Heide is een groene villawijk. De bewoners zijn over het algemeen wat ouder en regelen veel zelf.

De wijk is opgedeeld in buurten, elke buurt heeft een paar vertegenwoordigers. Men zorgt wel voor elkaar. Er is geen behoefte aan activiteiten in georganiseerd verband en ook niet aan een wijkgebouw. Het is een heel uitgestrekte wijk. Het gevoel van veiligheid en het vervoer kunnen een probleem worden bij het ouder worden.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Een wijk met uitstekende leefbaarheid. Er blijft echter aandacht nodig voor de gevolgen van vergrijzing.

Hoewel een bovengemiddeld percentage inwoners van De Heide voldoet aan de beweegrichtlijn en een laag percentage rookt, is er nog aandacht nodig voor de algemene gezondheidsrisico’s. Maatregelen kunnen gericht worden op de oudere doelgroepen.

De Heide: 1.440 inwoners en 620 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 11% / 16% 160
25-45 jarigen 9% / 19% 130
45-65 jarigen 36% / 32% 520
65-plussers, 33% / 20% 470
waarvan 80-plussers 6% / 5% 85
Westerse migratieachtergrond 6% / 5% 85
Niet-westerse migratieachtergrond 1% / 3% 15
Gescheiden 8% / 9% 90
Gehuwd 71% / 55% 850
Weduwen en weduwnaars 6% / 6% 75
1-persoons-huishoudens 19% / 27% 80
Huishoudens zonder kind 50% / 34% 310
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 8% /11% 95
Beperkingen in mobiliteit 5% / 7% 60
Beperkingen in horen 3% / 4% 35
Beperkingen in zien 3% / 4% 35
Ernstige eenzaamheid 5% / 7% 60
Risico angst/depressie 2% / 4% 25
Voldoende bewegen 55% /51% 660
Sporters 48% /48% 575
Obesitas 9% /12% 110
Rokers 14% /19% 170
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 37% /37% 445
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 5% /16% 30
Bijstandsgerechtigden 1% / 3%
Huishoudens met hoogste inkomens 46% /22% 285
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 39% /37% 470
Mantelzorgers 17% /14% 205
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 8% /12% 40
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 15% /13% 95
Huurwoningen, 2% /26% 15
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 0% /16%
Gemiddelde WOZ 387.000 / 246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 7% /15% 90
- Huishoudelijke hulp 10% /16% 10
- Vervoersvoorziening 8% /16% <10
Participatiewet 1% / 4%
Jeugdzorg 25% /19% 60
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 1 / 2
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 0 / 3
Leefbaarheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Leefbaarheid totaal Cijfer 10 / 9  
-Voorzieningenniveau +/-  
-Veiligheid +/-  
-Type Woningen +  
-Fysieke omgeving +  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 2% / 4% 25
Aantal auto’s per ha 5 / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X