Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Nijehaske

Uitkomsten Nijehaske

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

Voor Nijehaske wijken de cijfers veelal niet significant af van de gemiddelde cijfers voor de gemeente Heerenveen. Nijehaske is een wat jongere wijk met bovengemiddeld veel 25 tot 45 jarigen en minder 65-plussers. Het percentage inwoners dat voldoet aan de beweegnorm is, mede daardoor, significant hoger dan gemiddeld. Psychosociale problematiek komt er eveneens wat meer voor dan gemiddeld.

Een bovengemiddeld percentage inwoners maakt gebruik van voorzieningen vanuit de participatiewet.

De leefbaarheid is zeer goed. Er zijn bovengemiddeld veel huurwoningen, niet alleen in corporatiebezit.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Het is een wijk met grote diversiteit aan bewoners. Er is weinig verbondenheid met wijk, mede doordat er veel forenzen wonen. Een deel van de woningen is kwalitatief minder goed. Schuldenproblematiek vraagt aandacht.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Nijehaske heeft een wat jongere populatie dan gemiddeld in de gemeente Heerenveen. De leefbaarheid is zeer goed, hoewel de veiligheid nog verbeterd kan worden. Opvallend veel inwoners voldoen aan de beweegnorm.

Maatregelen gericht op gezondheidsrisico’s, zoals roken en eenzaamheid, moeten aansluiten bij de doelgroepen die veel voorkomen in de wijk, waaronder 45 -65 jarigen, inwoners met diverse psychosociale problematiek en alleenstaanden.

Preventie van schulden is in deze wijk ook van belang.

Nijehaske: 3.230 inwoners en 1.495 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 16% /16% 520
25-45 jarigen 25% /19% 805
45-65 jarigen 32% /32% 1.025
65-plussers, 14% /20% 455
waarvan 80-plussers 2% / 5% 60
Westerse migratieachtergrond 7% / 5% 220
Niet-westerse migratieachtergrond 7% / 3% 230
Gescheiden 11% / 9% 275
Weduwen en weduwnaars 3% / 6% 80
1-persoons-huishoudens 36% /27% 545
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 10% /11% 245
Beperkingen in mobiliteit 6% / 7% 145
Beperkingen in horen 3% / 4% 75
Beperkingen in zien 4% / 4% 100
Ernstige eenzaamheid 9% / 7% 220
Risico angst/depressie 6% / 4% 145
Voldoende bewegen 57% /51% 1.395
Sporters 50% /48% 1.225
Obesitas 12% /12% 295
Rokers 23% /19% 565
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 39% /37% 955
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 21% /16% 315
Bijstandsgerechtigden 6% / 3% 145
Huishoudens met hoogste inkomens 16% /22% 235
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 31% /37% 760
Mantelzorgers 13% /14% 320
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 8% /12% 35
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 23% /13% 345
Huurwoningen, 46% /26% 690
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 27% /16% 405
Gemiddelde WOZ 172.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 14% /15% 415
- Huishoudelijke hulp 14% /16% 55
- Vervoersvoorziening 9% /16% 35
Participatiewet 8% / 4% 205
Jeugdzorg 22% /19% 165
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 4 / 2 15
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 3 / 3 10
Leefbaarheid    
Leefbaarheid totaal Cijfer 9 / 9  
-Voorzieningenniveau +  
-Veiligheid -  
-Samenstelling bevolking -  
-Woningen +  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 3% / 4% 75
Aantal auto’s per ha 21 / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X