Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Oudehorne

Uitkomsten Oudehorne

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

De cijfers voor Oude- en Nieuwehorne wijken niet sterk af van de gemiddelden voor de gemeente Heerenveen. Alleen ligt het percentage jongeren in de leeftijd 15 tot 25 jaar in Oudehorne iets onder het gemiddelde

De leefbaarheid is zeer goed. Het percentage inwoners dat last heeft van verkeerslawaai ligt iets boven het gemiddelde.

Het percentage vrijwilligers wijkt niet af van het gemiddelde. Aan het Flaeijelfeest werkt een groot deel van het dorp mee. Dit valt echter niet onder de definitie van georganiseerd vrijwilligerswerk.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Er zijn veel voorzieningen en ontmoetingsplekken in Oude- en Nieuwehorne. Er is grote betrokkenheid bij het dorp; het Flaeijelfeest geeft onderlinge binding. Een grote groep aanhangers van een geloofsgemeenschap houdt zich echter juist afzijdig van het dorp. Plaatselijk belang functioneert zeer goed.

Burenhulp blijkt niet voldoende in Oude- en Nieuwehorne; Doarpshelp heeft extra vrijwilligers nodig.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Maatregelen tegen algemene gezondheidsrisico’s, zoals te weinig bewegen en eenzaamheid, zijn ook in Oudehorne van belang. Hierbij moet ook aangesloten worden bij diverse leeftijdsgroepen.

De leefbaarheid is zeer goed. Er is specifieke aandacht nodig voor de leefbaarheid in verband met de gevolgen van vergrijzing.

Ook in Oudehorne zijn maatregelen tegen algemene gezondheidsrisico’s van belang.

Verkeerslawaai is een punt van aandacht.

De leefbaarheid is zeer goed. Er is specifieke aandacht nodig voor de leefbaarheid in verband met de gevolgen van vergrijzing.

Oudehorne: 840 inwoners en 355 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 14% /16% 120
45-65 jarigen 33% /32% 280
65-plussers, 20% /20% 170
waarvan 80-plussers 3% / 5% 30
Westerse migratieachtergrond 2% / 5% 20
Niet-westerse migratieachtergrond 1% / 3% <10
Gescheiden 6% / 9% 40
Weduwen en weduwnaars 7% / 6% 45
1-persoons-huishoudens 24% /27% 85
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 9% /11% 60
Beperkingen in mobiliteit 5% / 7% 35
Beperkingen in horen 3% / 4% 20
Beperkingen in zien 3% / 4% 20
Ernstige eenzaamheid 6% / 7% 40
Risico angst/depressie 3% / 4% 20
Voldoende bewegen 50% /51% 330
Sporters 48% /48% 315
Obesitas 12% /12% 80
Rokers 18% /19% 120
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 34% /37% 225
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 9% /16% 30
Bijstandsgerechtigden 1% / 3% <10
Huishoudens met hoogste inkomens 26% /22% 95
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 40% /37% 265
Mantelzorgers 15% /14% 100
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 10% /12% 15
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 3% /13% 10
Huurwoningen, 11% /26% 35
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 6% /16% 20
Gemiddelde WOZ 307.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 6% /15% 45
- Huishoudelijke hulp 26% /16% 10
- Vervoersvoorziening 19% /16% 10
Participatiewet 3% / 4% 15
Jeugdzorg 16% /19% 25
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 1 / 2
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 2 / 3
Leefbaarheid    
Leefbaarheid totaal Cijfer 9 / 9  
-Voorzieningenniveau +/-  
-Samenstelling bevolking +/-  
-Veiligheid +/-  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 6% / 4% 40
Aantal auto’s per ha 1 / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X