Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Jubbega

Uitkomsten Jubbega

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

De cijfers voor Jubbega wijken niet sterk af van de gemiddelden voor de gemeente Heerenveen. De percentages voor overgewicht en obesitas liggen iets boven het gemiddelde. Het percentage sporters ligt iets onder het gemiddelde, maar het percentage inwoners dat aan de beweegnorm voldoet is gemiddeld.

De leefbaarheid is goed.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Een deel van de bewoners heeft te maken met problematiek van laaggeletterdheid, schulden, verslaving, jeugdzorg. Enkele straten met kleine jaren 70-woningen zijn verouderd. Voor een deel van de bevolking is het beperkte openbaar vervoer belemmerend.

Er zijn scholen, sportvoorzieningen en voorzieningen voor ouderen. Er is vrijwilligerswerk en zorg voor ouderen; maatschappelijk werk en jeugdwerk zijn ook aanwezig in de MFA. Ook de kerk is actief. Er zijn activiteiten in het dorp en ontmoetingsplekken. Men helpt elkaar. Participatie in de vorm van meedenken over wat goed is voor het dorp lijkt in de loop der jaren breder gedragen te worden.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Overgewicht komt in Jubbega nog iets meer voor dan gemiddeld. Dit onderwerp vraagt daarom naast de andere algemene gezondheidsrisico’s, zoals te weinig bewegen en eenzaamheid, nog wat meer aandacht. Bij de maatregelen kan onder meer worden aangesloten bij de groep inwoners met lage inkomens.

De leefbaarheid is goed.

Jubbega: 3.255 inwoners en 1.405 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 15% / 16% 500
45-65 jarigen 32% / 32% 1.045
65-plussers, 21% / 20% 670
waarvan 80-plussers 4% / 5% 150
Westerse migratieachtergrond 3% / 5% 85
Niet-westerse migratieachtergrond 1% / 3% 45
Gescheiden 9% / 9% 225
Weduwen en weduwnaars 8% / 6% 210
1-persoons-huishoudens 28% / 27% 400
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 13% /11% 325
Beperkingen in mobiliteit 8% / 7% 200
Beperkingen in horen 4% / 4% 100
Beperkingen in zien 4% / 4% 100
Ernstige eenzaamheid 7% / 7% 175
Risico angst/depressie 4% / 4% 100
Overgewicht 53% /49% 1.325
Obesitas 15% /12% 375
Voldoende bewegen 50% /51% 1.250
Sporters 42% /48% 1.050
Rokers 21% /19% 525
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 37% /37% 925
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 16% /16% 225
Bijstandsgerechtigden 4% / 3% 75
Huishoudens met hoogste inkomens 13% /22% 180
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 36% /37% 900
Mantelzorgers 14% /14% 350
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 13% /12% 85
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 6% /13% 85
Huurwoningen, 30% /26% 425
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 27% /16% 385
Gemiddelde WOZ 207.000 / 246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 19% /15% 560
- Huishoudelijke hulp 13% /16% 70
- Vervoersvoorziening 18% /16% 100
Participatiewet 5% / 4% 105
Jeugdzorg 23% /19% 160
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 0 / 2
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 3 / 3 10
Leefbaarheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Leefbaarheid totaal Cijfer 8 / 9  
-Veiligheid +/-  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 5% / 4% 125
Aantal auto’s per ha 1 / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X