Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Hoornsterzwaag

Uitkomsten Hoornsterzwaag

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

De cijfers voor Hoornsterzwaag wijken niet sterk af van de gemiddelden voor de gemeente Heerenveen. Er wonen iets meer gezinnen zonder kinderen dan gemiddeld in de gemeente. Het percentage inwoners dat aan de beweegnorm voldoet ligt iets onder het gemiddelde.

De leefbaarheid is goed. Er wordt gebruik gemaakt van de voorzieningen van Jubbega.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Hoornsterzwaag is een lintdorp met grote afstand tussen woningen. Er wordt gebruik gemaakt van de voorzieningen in Jubbega. In Jubbega zijn scholen, sportvoorzieningen en voorzieningen voor ouderen. Er is vrijwilligerswerk en zorg voor ouderen, er zijn activiteiten in het dorp en ontmoetingsplekken. Men helpt elkaar.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Te weinig bewegen komt in Hoornsterzwaag nog iets meer voor dan gemiddeld. Dit onderwerp vraagt daarom naast de andere algemene gezondheidsrisico’s, zoals overgewicht en eenzaamheid, nog wat meer aandacht. Bij de maatregelen kan onder meer worden aangesloten bij de groep inwoners zonder kinderen.

De leefbaarheid is goed.

Hoornsterzwaag: 820 inwoners en 330 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 15% /16% 125
45-65 jarigen 35% /32% 209
65-plussers, 20% /20% 165
waarvan 80-plussers 3% / 5% 30
Westerse migratieachtergrond 3% / 5% 25
Niet-westerse migratieachtergrond 1% / 3%
Gescheiden 8% / 9% 55
Weduwen en weduwnaars 4% / 6% 25
1-persoons-huishoudens 20% /27% 65
Huishoudens zonder kinderen 42% /34% 140
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 11% /11% 70
Beperkingen in mobiliteit 6% / 7% 40
Beperkingen in horen 3% / 4% 20
Beperkingen in zien 3% / 4% 20
Ernstige eenzaamheid 6% / 7% 40
Risico angst/depressie 3% / 4% 20
Voldoende bewegen 48% /51% 305
Sporters 13% /12% 80
Obesitas 45% /48% 285
Rokers 19% /19% 120
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 38% /37% 240
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 12% /16% 40
Bijstandsgerechtigden 2% / 3% 70
Huishoudens met hoogste inkomens 21% /22% 165
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 38% /37% 240
Mantelzorgers 15% /14% 95
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 11% /12% 20
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 1% /13%
Huurwoningen, 11% /26% 35
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 4% /16% 15
Gemiddelde WOZ 296.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 10% /15% 75
- Huishoudelijke hulp 10% /16% < 10
- Vervoersvoorziening 16% /16% 10
Participatiewet 3% / 4% 25
Jeugdzorg 13% /19% 20
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 0 / 2
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 0 / 3
Leefbaarheid    
Leefbaarheid totaal Cijfer 8 / 9  
-Voorzieningenniveau  
-Veiligheid +/-  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 5% / 4% 30
Aantal auto’s per ha 0 / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X