Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Heerenveen Noord

Uitkomsten Heerenveen Noord

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

In Noord zijn de afwijkingen van de gemiddelde cijfers In Heerenveen klein. In deze wijk is het percentage eenpersoonshuishoudens, waaronder weduwen en weduwnaars, iets bovengemiddeld. De leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar ligt in deze wijk eveneens iets boven het gemiddelde. De leefbaarheid is goed. Vooral het voorzieningenniveau is goed. De veiligheid is iets minder.

Het percentage vrijwilligers ligt onder het gemiddelde, maar daarin zijn de vrijwillige activiteiten voor de buurt niet meegerekend.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Prettige woonwijk met gemengde bebouwing. Er is een actieve wijkraad. Er worden veel activiteiten op diverse plekken georganiseerd en er is meer sociale samenhang en dorpsgevoel dan in andere wijken.

Er zijn veel instellingen met kwetsbare bewoners die soms overlast geven voor de buurt. Momenteel is er ook overlast van een groep jongeren/drugsgebruikers.

Men woont dichtbij voorzieningen, waardoor ouderen er ook lang blijven wonen.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Heerenveen Noord vertoont weinig afwijkingen van de gemiddelde cijfers. De leefbaarheid is goed.

Beleid en maatregelen in deze wijk kunnen toegespitst worden op meer algemeen voorkomende risico’s, zoals te weinig beweging en overgewicht. Daarbij kan aangesloten worden bij behoeften van diverse leeftijdsgroepen en alleenstaanden.

Heerenveen Noord: 3.740 inwoners en 1.825 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 14% /16% 525
25-45 jarigen 25% /19% 925
45-65 jarigen 28% /32% 1.050
65-plussers, 22% /20% 820
waarvan 80-plussers 8% / 5% 295
Westerse migratieachtergrond 5% / 5% 185
Niet-westerse migratieachtergrond 6% / 3% 215
Gescheiden 11% / 9% 340
Weduwen en weduwnaars 10% / 6% 300
1-persoons-huishoudens 43% /27% 790
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 14% /11% 415
Beperkingen in mobiliteit 10% / 7% 295
Beperkingen in horen 4% / 4% 120
Beperkingen in zien 5% / 4% 145
Ernstige eenzaamheid 9% / 7% 265
Risico angst/depressie 5% / 4% 145
Voldoende bewegen 52% /51% 1.535
Sporters 48% /48% 1.415
Obesitas 12% /12% 355
Rokers 21% /19% 620
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 43% /37% 1.270
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 22% /16% 395
Bijstandsgerechtigden 5% / 3% 120
Huishoudens met hoogste inkomens 16% /22% 285
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 29% /37% 855
Mantelzorgers 12% /14% 355
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 16% /12% 130
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 35% /13% 660
Huurwoningen, 41% /26% 770
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 27% /16% 510
Gemiddelde WOZ 177.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 22% /15% 725
- Huishoudelijke hulp 16% /16% 115
- Vervoersvoorziening 20% /16% 140
Participatiewet 6% / 4% 165
Jeugdzorg 17% /19% 130
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 6 / 2 22
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 6 / 3 22
Leefbaarheid    
Leefbaarheid totaal Cijfer 8 / 9  
-Voorzieningenniveau +  
-Veiligheid -  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 4% / 4% 120
Aantal auto’s per ha 7 / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X