Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Bontebok

Uitkomsten Bontebok

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

In Bontebok zijn weinig afwijkingen van de gemiddelde cijfers voor de gemeente. Er wonen alleen meer 45 tot 65 jarigen dan gemiddeld en er zijn iets meer huishoudens zonder kinderen.

De leefbaarheid is uitstekend. De aantrekkelijke omgeving draagt daar aan bij.

Het percentage jongeren dat jeugdzorg krijgt ligt significant boven het gemiddelde. Dit wordt mede bepaald door de aanwezigheid van een gezinshuis voor jongeren met jeugdzorgproblematiek.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Er zijn weinig voorzieningen in Bontebok, maar wel een dorpshuis. Het is een actief dorp. Men is zelfvoorzienend, gewend aan de voorzieningen op afstand.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

In Bontebok is de leefbaarheid uitstekend. Er zijn geen specifieke gezondheidsrisico’s. Net zoals voor Heerenveen als geheel geldt dat er aandacht nodig is voor gezondheidsrisico’s als te weinig bewegen, alcoholgebruik en eenzaamheid. De maatregelen kunnen specifiek gericht worden op inwoners in de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar en huishoudens zonder kinderen, de bewonersgroepen die relatief veel voorkomen in Bontebok.

Bontebok: 405 inwoners en 180 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 10% /16% 40
45-65 jarigen 44% /32% 180
65-plussers, 22% /20% 90
waarvan 80-plussers 4% / 5% 15
Westerse migratieachtergrond 4% / 5% 15
Niet-westerse migratieachtergrond 1% / 3%
Gescheiden 10% / 9% 35
Weduwen en weduwnaars 6% / 6% 20
1-persoons-huishoudens 22% /27% 40
Huishoudens zonder kinderen 44% /34% 80
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 11% /11% 40
Beperkingen in mobiliteit 7% / 7% 25
Beperkingen in horen 4% / 4% 15
Beperkingen in zien 3% / 4% 10
Ernstige eenzaamheid 6% / 7% 20
Risico angst/depressie 3% / 4% 10
Voldoende bewegen 49% /51% 170
Sporters 47% /48% 160
Obesitas 13% /12% 45
Rokers 19% /19% 65
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 35% /37% 120
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 14% /16% 25
Bijstandsgerechtigden 1% / 3%
Huishoudens met hoogste inkomens 23% /22% 40
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 37% /37% 130
Mantelzorgers 16% /14% 55
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 12% /12% 10
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 1% /13%
Huurwoningen, 15% /26% 25
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 10% /16% 15
Gemiddelde WOZ 305.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 5% /15% 20
- Huishoudelijke hulp 40% /16% 10
- Vervoersvoorziening 15% / 16% <10
Participatiewet 3% / 4% 10
Jeugdzorg 36% /19% 20
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 2 / 2
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 2 / 3
Leefbaarheid    
Leefbaarheid totaal Cijfer 10 / 9  
-Voorzieningenniveau +/-  
-Veiligheid +/-  
-Fysieke omgeving +  
-Samenstelling bevolking +  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 5% / 4% 15
Aantal auto’s per ha 1 / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X