Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Oranjewoud

Uitkomsten Oranjewoud

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

Oranjewoud wordt gekenmerkt doordat er weinig afwijkingen zijn van de gemiddelde cijfers voor de gemeente Heerenveen.

De leefbaarheid uitstekend.

Het percentage inwoners dat rookt ligt iets onder het gemiddelde en het percentage inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijn en sport is bovengemiddeld. Desalniettemin beweegt nog 46% van de inwoners van Oranjewoud te weinig volgens de richtlijn.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Oranjewoud is een mooi gebied; de oostkant is beschermd dorpsgezicht. De op- en afritten van en naar de snelweg gaan veranderen, waardoor bewoners bezorgd zijn om de leefbaarheid. In het wijkje De Appelhof is relatief meer sociale problematiek.

De inwoners van Oranjewoud leven vaak wat meer op zichzelf. De voorzieningen zijn wat verder weg en er is geen wijkcentrum. Plaatselijk belang is wel actief, maar kampt met een tekort aan vrijwilligers.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Naast de aandacht voor de algemene gezondheidsrisico’s, zoals te weinig bewegen, alcoholgebruik en eenzaamheid, zijn er in Oranjewoud geen specifieke onderwerpen die aandacht behoeven. De maatregelen kunnen gericht worden op de diverse leeftijdsgroepen.

De leefbaarheid is uitstekend.

Oranjewoud: 1.580 inwoners en 665 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 17% /16% 265
45-65 jarigen 33% /32% 515
65-plussers, 24% /20% 385
waarvan 80-plussers 5% / 5% 80
Westerse migratieachtergrond 4% / 5% 65
Niet-westerse migratieachtergrond 3% / 3% 40
Gescheiden 7% / 9% 85
Weduwen en weduwnaars 8% / 6% 95
1-persoons-huishoudens 26% /27% 170
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 10% /11% 120
Beperkingen in mobiliteit 6% / 7% 70
Beperkingen in horen 3% / 4% 35
Beperkingen in zien 3% / 4% 35
Ernstige eenzaamheid 6% / 7% 70
Risico angst/depressie 3% / 4% 35
Voldoende bewegen 54% /51% 640
Sporters 55% /48% 650
Obesitas 11% /12% 130
Rokers 15% /19% 175
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 39% /37% 460
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 8% /16% 50
Bijstandsgerechtigden 2% / 3% 15
Huishoudens met hoogste inkomens 33% /22% 220
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 37% /37% 440
Mantelzorgers 15% /14% 175
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 10% /12% 40
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 1% /13%
Huurwoningen, 13% /26% 90
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 8% /16% 55
Gemiddelde WOZ 327.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 9% /15% 115
- Huishoudelijke hulp 7% /16% 10
- Vervoersvoorziening 7% /16% 10
Participatiewet 2% / 4% 20
Jeugdzorg 13% /19% 45
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 2 / 2 <10
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 2 / 3 <10
Leefbaarheid    
Leefbaarheid totaal Cijfer 10 / 9  
-Voorzieningenniveau +/-  
-Veiligheid +/-  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 4% / 4% 45
Aantal auto’s per ha 2 / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X