Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Samenvatting

Samenvatting

De gemeente Heerenveen heeft in samenwerking met Caleidoscoop gebiedsscans laten maken. De gebiedsscans schetsen per dorp en wijk een beeld van gezondheid, welzijn en woonomgeving. Deze gebiedsscans zijn een vervolg op de Wijkkrachtscans uit 2014.

Op basis van deze actuele gebiedsscans kan de gemeente het lokale gezondheidsbeleid en het beleid voor het sociale domein verder ontwikkelen en kunnen de preventieteams beter maatwerk bieden. De informatie is ondersteunend voor het gebiedsgericht werken. De gebiedsscans zijn ook voor bewoners zelf toegankelijk.

Aanpak

De gebiedsscans van de 30 dorpen en wijken in de gemeente Heerenveen zijn gebaseerd op beschikbare cijfers van onder andere CBS, RIVM en Leefbaarometer. De meest recente gegevens van een groot aantal indicatoren zijn in één databestand verzameld. Voor elk dorp en elke wijk zijn de opvallende kenmerken vervolgens in één figuur beschreven. Hiermee kunnen preventieteams en het algemene lokale gezondheidsbeleid beter inspelen op de feitelijke situatie. Daarnaast geven de cijfers in de tabellen inzicht in de aantallen personen die het betreft. Met deze cijfers kunnen activiteiten voor specifieke doelgroepen gerichter georganiseerd worden. De cijfers zijn aangevuld met informatie van professionals die werkzaam zijn in de dorpen en wijken. In een apart hoofdstuk zijn gegevens over jeugd verzameld.

Resultaten

Opvallend is dat in een aantal grote wijken in Heerenveen de samenstelling van de bevolking afwijkt van het gemiddelde in Heerenveen, terwijl de dorpen veelal een wat meer gemengde bevolking hebben. In gebieden waar relatief meer (jonge) gezinnen wonen en/of waar meer mensen met wat hogere inkomens wonen zijn over het algemeen minder gezondheidsproblemen dan in de gebieden waar meer ouderen wonen en/of mensen met lagere inkomens.

Het algemene lokale gezondheidsbeleid is gericht op gezondheidsrisico’s zoals te weinig bewegen, overgewicht, roken en alcoholgebruik. Dit beleid kan verder worden toegespitst op de kenmerken van de bewoners in de wijken en dorpen. Zo zal het stimuleren van meer bewegen in een wijk met veel gezinnen anders ingevuld moeten worden dan in een wijk waar veel alleenstaanden wonen.

De leefbaarheid is in alle dorpen en wijken ruim voldoende tot uitstekend. De gemeente Heerenveen scoort hiermee duidelijk hoger dan gemiddeld in Nederland.

De gegevens per wijk en dorp en de onderlinge samenhang nodigen uit tot het stellen van vragen: Waardoor blijven in sommige dorpen meer ouderen wonen dan in andere? Waardoor zijn in sommige wijken meer mensen ernstig eenzaam dan in andere wijken? Waardoor zijn in sommige wijken meer vrijwilligers dan in andere, terwijl de samenstelling van de bevolking vergelijkbaar is? De gebiedsscans bieden feiten op basis waarvan het gesprek over achtergronden kan worden gevoerd en aanknopingspunten voor verbetering kunnen worden gevonden.  

X