Democratie0513.nl > Gebiedsscans gezondheid en leefomgeving > Skoatterwald

Uitkomsten Skoatterwald

Gebiedsscan grafiek

De grafiek laat zien welke indicator boven of onder het gemiddelde van de gemeente scoort. Binnen de gele lijn scoort de indicator voor de wijk/het dorp onder het gemiddelde van de gemeente. Buiten de gele lijn scoort de indicator boven het gemiddelde.

Samenvatting

Skoatterwâld valt op doordat er bovengemiddeld veel gezinnen wonen en weinig 65 plussers vergeleken bij de gemiddelde cijfers voor de gemeente Heerenveen. Het aandeel hoge inkomens is eveneens bovengemiddeld.

Er wordt bovengemiddeld veel gesport, en (iets minder) voldaan aan de bewegingsrichtlijn. Dit sluit aan bij de leeftijdsopbouw.

De leefbaarheid is uitstekend, de fysieke omgeving draagt daar positief aan bij. De wijk is na 2000 gebouwd; het gaat om relatief goede woningen. De samenstelling van de bevolking is wat minder evenwichtig wat leeftijdsopbouw betreft.

Aanvullingen uit interviews met professionals

Het is een rustige, mooie wijk. De woningen zijn dicht op elkaar gebouwd en er zijn verkeersproblemen (bij de scholen). De betrokkenheid bij de wijk is laag, wel zijn er onderlinge contacten op straatniveau. Er zijn weinig voorzieningen, wat met name voor de snel groeiende groep jongeren en mensen die minder mobiel zijn beperkend kan zijn.

Problematiek als gevolg van economische crisis (werkloosheid, scheidingen met gedwongen verkoop huizen), zoals genoemd in de Wijkkrachtscan van 2014, is momenteel niet opvallend aanwezig.

Conclusies voor beleid vanuit de cijfers

Naast de aandacht voor de algemene gezondheidsrisico’s, zoals te weinig bewegen, alcoholgebruik en eenzaamheid, zijn er geen specifieke onderwerpen die aandacht behoeven. Het gezondheids- en preventiebeleid kan toegespitst worden op gezinnen met kinderen.

De leefbaarheid is uitstekend.

Het is de vraag of, en zo ja welke, voorzieningen in de wijk gewenst zijn voor de grote groep opgroeiende jongeren.

Skoatterwâld: 4.065 inwoners en 1.415 huishoudens

Bevolking    
Kenmerken Percentages * Aantal
Jonger dan 15 jaar 28% /16% 1.115
45-65 jarigen 24% /32% 990
65-plussers, 7% /20% 265
waarvan 80-plussers 1% / 5% 45
Westerse migratieachtergrond 6% / 5% 255
Niet-westerse migratieachtergrond 7% / 3% 230
Gescheiden 9% / 9% 235
Weduwen en weduwnaars 2% / 6% 60
1-persoons-huishoudens 19% /27% 275
Gezinnen met kinderen 58% /37% 825
Gezondheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Lichamelijke beperkingen 7% /11% 165
Beperkingen in mobiliteit 4% / 7% 95
Beperkingen in horen 2% / 4% 45
Beperkingen in zien 3% / 4% 70
Ernstige eenzaamheid 7% / 7% 165
Risico angst/depressie 4% / 4% 95
Voldoende bewegen 55% /51% 1.285
Sporters 59% /48% 1.380
Obesitas 11% /12% 255
Rokers 19% /19% 445
Voldoen aan richtlijn alcohol (niet teveel drinken) 35% /37% 820
Inkomen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Huishoudens met laagste inkomens 8% /16% 115
Bijstandsgerechtigden 1% / 3% 40
Huishoudens met hoogste inkomens 39% /22% 545
Participatie    
Kenmerken Percentages * Aantal
Vrijwilligers 39% /37% 910
Mantelzorgers 12% /14% 280
Mantelzorg ontvangen (65-plussers) 10% /12% 25
Woningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
Flats en appartementen 13% /13% 185
Huurwoningen, 27% /26% 385
Waarvan huurwoningen in corporatiebezit 7% /16% 245
Gemiddelde WOZ 262.000 /246.000  
Gebruik voorzieningen    
Kenmerken Percentages * Aantal
WMO, waarvan: 8% /15% 245
- Huishoudelijke hulp 10% /16% 25
- Vervoersvoorziening 24% /16% 55
Participatiewet 2% / 4% 55
Jeugdzorg 14% /19% 195
Veiligheid    
Kenmerken Percentages * Aantal
Overlast en vernielingen 0 / 2
Gewelds- en seksuele misdrijven (registraties per 1.000 inwoners) 1 / 3 <10
Leefbaarheid    
Leefbaarheid totaal Cijfer 10 / 9  
-Voorzieningenniveau +/-  
-Veiligheid +/-  
-Type woningen +  
-Fysieke omgeving +  
-Samenstelling bevolking -  
Verkeerslawaai (19-65 jarigen) 3% / 4% 70
Aantal auto’s per ha 7 / 4  

* Achter de percentages voor dit gebied staan steeds de gemiddelde percentages van de 30 wijken en dorpen in Heerenveen. De percentages die significant boven of onder het gemiddelde liggen zijn geel gemarkeerd. Wanneer percentages voor verschillende gebieden erg uiteenlopen, zijn alleen zeer hoge of zeer lage percentages significant afwijkend van het gemiddelde. De gemiddelde percentages voor Heerenveen zijn rekenkundige gemiddelden, die mogelijk afwijken van gemiddelden uit andere bronnen. De aantallen zijn schattingen en afgerond op 5-tallen; – betekent dat het aantal verwaarloosbaar klein is.

Voor de definities van de indicatoren in de tabel zie de toelichting onder ‘Het onderzoek’.

X