Democratie0513.nl > Monitoren democratisering > Uitkomsten

Uitkomsten

Het beeld na 80 interviews

Uitkomsten

Verwerking van de interviews en de observaties

In de periode van februari tot en met augustus is er op verschillende manieren informatie verkregen over de zes processen van lokale democratie. Er zijn 80 diepte-interviews gedaan, 19 bijeenkomsten geobserveerd, gemeenteraadsvergaderingen zijn geobserveerd, er zijn korte gesprekjes gevoerd tijdens de verschillende bijeenkomsten en de relevante documenten zijn bestudeerd. Ook is gebruik gemaakt van evaluaties van de gemeente zelf. De gemeente heeft een korte enquête gedaan tijdens de bijeenkomsten van de Omgevingsvisie. In de enquête konden deelnemers aangeven met smileys wat zij vonden van de bijeenkomsten. De resultaten van deze enquête zijn meegenomen in dit onderzoek. Alle resultaten zijn geordend naar de democratische waarden uit de meetlat.

In de gesprekken zijn nog andere onderwerpen naar voren gekomen, zoals de communicatie in het algemeen, wat de processen een succes maken en waar het nog beter kan, etc. Elke deelvraag (democratische waarde) en andere onderwerpen staan per proces beschreven in aparte paragrafen. De resultaten gaan over de beleving en ervaringen van 7 raadsleden, 11 ambtenaren, 62 inwoners (diepte-interviews) en 20+ inwoners (korte interviews). Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de organisator van de G1000 en een extern adviseur. De resultaten van de deelnemers, de ambtenaren en raadsleden staan apart beschreven omdat raadsleden en ambtenaren vaak aan meerdere processen hebben meegedaan en de interviews daardoor over meerdere processen gingen.

De diepte-interviews zijn half gestructureerd en gericht op het verhaal van de deelnemers. De geïnterviewde bepaalt voor een aanzienlijk deel welke richting het gesprek op gaat en welke democratische waarden en andere delen van het proces hij of zij belangrijk vindt. Hierdoor zijn niet alle vragen door alle respondenten evenveel beantwoord. Inclusie bijvoorbeeld, gaat in het onderzoek over kenmerken van de deelnemers aan de processen, of de groep representatief is en of er belemmeringen zijn voor deelname. Het kan zijn dat niet alle respondenten iets hebben gezegd over de ervaren belemmeringen tot deelname. De hoeveelheid respons op bepaalde vragen geeft daarmee ook aan hoe belangrijk respondenten het onderwerp vinden. De respondenten zijn benaderd tijdens de bijeenkomsten. Deelnemers zijn at random aangesproken en gevraagd om deel te nemen aan een interview. Daarnaast is er een oproep gedaan in de nieuwsbrief van de Omgevingsvisie. Daar zijn geen reacties op gekomen. De organisatie van de G1000 heeft ook een oproep gedaan aan de deelnemers van de G1000. Daar is wel een aantal reacties op geweest en deze mensen zijn benaderd voor een interview. In Mildam heeft het plaatselijk belang een oproep gedaan naar de deelnemers voor deelname aan het onderzoek.

De onderzoekers hebben 19 bijeenkomsten geobserveerd. Sommige bijeenkomsten zijn geobserveerd door meerdere studenten die elk een observatieverslag hebben geschreven. Tijdens de observaties is onder andere gelet op aantal deelnemers, type deelnemers (leeftijd, etc), de wijze van communiceren met elkaar, de informatie en de rollen en taken die betrokkenen hadden. Per proces geven de resultaten van alle observaties een beeld van de bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten zijn ook korte interviews gevoerd over onder andere de reden van de deelname en de ervaring van de deelnemer.

Lees hier verder over de uitkomsten van het onderzoek van het proces:

X