Democratie0513.nl > Monitoren democratisering > Omgevingsvisie

De gemeenteraad van Heerenveen moet, net als alle gemeenten in Nederland, een Omgevingsvisie opstellen. In de visie leggen zij vast wat nodig is om de leefomgeving (verkeer, vervoer, landbouw, water, natuur, etc) te ontwikkelen en in te richten. Om te komen tot een Omgevingsvisie organiseert de gemeente Heerenveen bijeenkomsten waarbij inwoners van de gemeente mogen meedenken en ideeën mogen inbrengen. In maart en mei zijn er in totaal negen bijeenkomsten geweest waar samen met de inwoners is gesproken over veranderingen in de toekomst. Er is ook gesproken over de opgaven en de mogelijke oplossingen in de leefomgeving van de inwoners van alle dorpen in de gemeente Heerenveen.

Uitkomsten Omgevingsvisie

Onderstaande uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op:

  • Gesprekken met 12 respondenten: deelnemers van bijeenkomsten
  • Korte gesprekken met deelnemers tijdens bijeenkomsten
  • Gesprekken met 8 ambtenaren en 3 raadsleden
  • Observatie van 9 bijeenkomsten
  • Website: https://www.heerenveen.nl/actueel/omgevingsvisie/

Inclusie

We kunnen spreken van Inclusie als de groep deelnemers representatief zijn voor de dorpen of voor het vraagstuk (Omgevingsvisie).

Er is zowel breed als smal uitgenodigd. Breed door berichten te plaatsen in de krant, op de website van de gemeente en flyers op openbare plekken. Er is ook smal uitgenodigd door een uitnodiging te sturen aan besturen zoals het plaatselijk belang of verenigingen, maar ook persoonlijke uitnodigingen aan partners van de gemeente. Inwoners die geïnteresseerd waren konden zich aanmelden voor de bijeenkomst. Niet iedereen heeft zich eerst aangemeld en daarom heeft ook niet iedereen dezelfde informatie gelezen of ontvangen.

In de observaties is gezien dat op sommige bijeenkomsten zo’n 80 deelnemers en andere bijeenkomsten opvallend minder deelnemers (30) aanwezig waren. Gemiddeld één op de drie deelnemers was een ambtenaar of gemeenteraadslid. In de eerste bijeenkomst van Heerenveen (maart 2019) leek de verhouding 1 inwoner op 2 ambtenaren/raadsleden. In de observaties is ook opgevallen dat de deelnemers voornamelijk 40+ waren. In de bijeenkomst Nieuwehorne waren relatief meer jongeren in verband met de aanwezigheid van betrokkenen vanuit sportverenigingen en het Flaeijlfeest.

Wat de deelnemers hebben gezegd over Inclusie  
Er was een goede opkomst 4
Er was een lage opkomst 8
Er waren vooral veel belangen vertegenwoordigd 10
De deelnemers zijn niet representatief voor het dorp 6
De deelnemers zijn wel representatief voor het vraagstuk 6
Gemeente moet vaker organiseren en meer inwoners betrekken 9

De deelnemers benoemden vooral de lage opkomst van de bijeenkomsten (8). De deelnemers die het een goede opkomst hebben genoemd zijn bezoekers van Nieuwehorne (3) en Heerenveen-mei (1). De meeste deelnemers geven aan dat er vooral ‘usual suspects’ aanwezig waren op de bijeenkomsten (10). Een aantal deelnemers geeft aan dat het geen probleem is dat er vooral ‘usual suspects’ aanwezig waren (6) omdat de aanwezigen allemaal betrokken waren bij het onderwerp en/of een vertegenwoordiging waren van het dorp. De meeste deelnemers geven aan dat de gemeente vaker bijeenkomsten moet organiseren.

Conclusie Inclusie

Er is deels sprake van inclusie. Het vraagstuk Omgevingsvisie treft alle inwoners van gemeente Heerenveen en de opkomst was relatief laag. De aanwezige deelnemers waren wel betrokken bij en met het vraagstuk Omgevingsvisie.

Burgerschap

Je kunt spreken van de aanwezigheid van Burgerschap als de deelnemers zich inzetten voor hun omgeving, initiatieven nemen en als ze bereid zijn om nogmaals te participeren.

Quote deelnemer:
“We hadden ook meerdere agrariërs uitgenodigd, van kom alsjeblieft wel, want het is voor de agrarische sector belangrijk. We waren met zeven agrariërs aanwezig en ja dan kun je ook een beetje verspreiden over de tafels en een beetje meeluisteren en je eigen zegje doen.”

Welke maatschappelijk activiteiten hebben deelnemers  
Lid van plaatselijk belang of een bestuur 10
Geen 2
Waarom doen deelnemers mee  
Vertegenwoordiging van plaatselijk belang of vereniging 8
Mijn stem laten horen 4
Het is leerzaam 3
Ik heb een eigen belang 3
Nieuwe mensen leren kennen 1

Bijna alle deelnemers zijn lid van het plaatselijk belang of van een bestuur van een vereniging. Zij kwamen naar de bijeenkomsten vanuit hun rol of functie. De observaties en korte interviews bevestigen het beeld dat de deelnemers aan de bijeenkomsten betrokken zijn (op het onderwerp of via rol of taak).

Het gaat hier om een groep mensen die bijna allemaal een dubbele pet op hebben. Ze zijn inwoner van de gemeente Heerenveen en boer, of lid van plaatselijk belang, of fractielid of lid van een belangenvereniging, of werkzaam in een relevante sector, etc.

Conclusie Burgerschap

Er is deels sprake van Burgerschap. De deelnemers zijn overwegend (reeds) actieve inwoners en doen vooral mee vanuit hun maatschappelijke rol of taak. Ze zijn niet actiever of meer betrokken inwoners geworden na deelname aan de bijeenkomsten.

Deliberatie

Je kunt spreken van de aanwezigheid van deliberatie als in een debat de deelnemers naar elkaar luisteren en standpunten uit kunnen wisselen. Ze moeten bereid zijn om overtuigd te worden door de ander met rationele argumentatie. Dit vraagt van de deelnemers dat zij rationeel en open kunnen delibereren. Zij moeten daarnaast in staat en bereid zijn om hun mening aan te passen en oog te hebben voor het maatschappelijke belang.

Kon iedereen zeggen wat hij wilde  
Er werd naar elkaar geluisterd en je kon je mening zeggen 12
Niet iedereen wil evenveel bijdragen of zeggen 4
Argumenten werden uitgewisseld 1

In de observaties in de bijeenkomsten is overwegend gezien dat deelnemers naar elkaar luisterden. Er is aan sommige tafels discussie gevoerd en een enkele keer argumenten gedeeld, meningen werden dan gerespecteerd. Niet iedereen kwam altijd aan het woord. In een aantal gesprekken was dit omdat er een stevige discussie plaatsvond of omdat iemand anders veel aan het woord was. De paar stevige discussies die plaatsvonden gingen vooral over concrete problemen uit de eigen omgeving, tussen deelnemers met een sterk belang.

De deelnemers geven aan dat er alle ruimte was om je mening te geven en dat er naar elkaar werd geluisterd. Argumenten werden wel uitgewisseld maar niet afgewogen. Deelnemers gaven ook aan dat er weinig tijd was voor de gesprekken.

Conclusie Deliberatie

Er is deels sprake van Deliberatie. De deelnemers hebben allemaal ervaren dat er naar elkaar is geluisterd en meningen werden gerespecteerd. Er zijn weinig argumenten met elkaar gedeeld.

Invloed

Er is sprake van de aanwezigheid van de democratische waarde invloed als er geluisterd is naar de ideeën van de inwoners, als deze ideeën opgenomen zijn in de plannen en als er een zichtbare verandering in beleid of uitvoering heeft plaatsgevonden.

Luisteren naar de ideeën van deelnemers  
Ik mocht mijn mening geven en ik ben gehoord 9
Ik kon niet al mijn ideeën kwijt/weet niet of ik wel gehoord ben 3
De gemeente kwam ideeën ophalen 4
Ik had invloed 1
Mijn invloed is minimaal 4
Draagvlak is geregeld door vertegenwoordigers 2
Draagvlak is niet goed geregeld, meer inwoners vragen 2

De deelnemers hebben overwegend het gevoel dat zij hun mening konden geven en dat zij gehoord werden. De deelnemers zijn zich bewust dat het ging om het ophalen van ideeën. Een aantal deelnemers maakt zich zorgen over draagvlak bij andere inwoners, andere deelnemers vinden dat dit goed geregeld is door de aanwezige vertegenwoordiging. De vele deelnemers die lid zijn van bonden, besturen of belangenorganisaties voelen zich vertegenwoordiger van een groep of achterban.

Er werd weinig verteld over het hebben van invloed. Het proces van de omgevingsvisie loopt nog. De volgende bijeenkomsten met inwoners zal in november 2019 plaats vinden. Het is daarom nog niet aan de orde om te vragen naar beleidsverandering of in hoeverre de ideeën opgenomen zijn in de plannen. Deze vragen kunnen in een later stadium van het proces gesteld worden.

Conclusie Invloed

Er is deels sprake van Invloed. De meeste deelnemers hebben ervaren dat zij hun mening konden geven en dat zij gehoord werden. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over een verandering in plannen.

Legitimiteit

Als er sprake is van een sterk vertrouwen en een sterke acceptatie (van het plan) en tevredenheid (met de uitvoering en opbrengst) dan kunnen we spreken van aanwezigheid van legitimiteit als democratische waarde.

Quote deelnemer:
“Ik had wel het gevoel dat mensen wel met valabele punten kwamen die wel gedeeld werden over het algemeen. Maar hoe dat verwoord wordt, dat moeten we nog even zien.”

Er zijn nog geen plannen gemaakt. Daarom kan er nog niet gevraagd worden naar de acceptatie van de plannen. Er is wel gevraagd naar de verwachting en het vertrouwen in het uitvoeren van de plannen.

Is er vertrouwen in het vervolg, het uitvoeren van de plannen?  
We moeten nog afwachten wat er gaat gebeuren 8
Ja, ik heb wel vertrouwen dat er iets gebeurt 4
Zijn deelnemers tevreden met het proces?  
Ik ben tevreden met het proces 7
Het proces was te diffuus, abstract, complex 5
Er was te weinig tijd om ideeën te delen 6
Er was een goede sfeer, nuttig, een goed begin 6

De tevredenheid met het proces was groot bij de deelnemers die zonder verwachting en zonder opdracht binnen kwamen. De deelnemers die iets wilden bijdragen of ideeën met een specifiek idee wilden inbrengen waren minder tevreden. Zij gaven aan dat zij niet goed wisten aan welke tafel hun idee paste of goed terecht kwam en ook was niet duidelijk of de gemeente wel iets zou kunnen met hun bijdrage.

Tijdens de observaties kwam ook het beeld naar voren dat er voor de deelnemers te weinig tijd was om het vraagstuk te bespreken en vooral ook op papier te zetten. Een ambtenaar heeft nog wel eens de platen aangevuld met informatie en tijdens de observaties zagen de studenten ook dat niet alle ideeën zijn genoteerd omdat de deelnemers eerst vooral opgingen in het gesprek. Het opschrijven van de ideeën gebeurde dan ‘even snel’ in de laatste minuten. Zo gingen ideeën verloren.

Quote deelnemer:
“Want ik merkte dat die vrouw van de gemeente gefrustreerd raakte op het einde omdat er te kort tijd was. Dat merkte je echt, het werd afgeraffeld en je merkte dat zij dat vervelend vond, en dat snap ik ook wel.”

Conclusie Legitimiteit

Er is deels sprake van Legitimiteit. De meeste deelnemers willen afwachten wat er met de ingebrachte ideeën gebeurt. De meeste deelnemers zijn redelijk tevreden met het proces.

Transparantie

Er is sprake van de aanwezigheid van de democratische waarde Transparantie als informatie helder en duidelijk is gedeeld en als er duidelijkheid is over rollen en taken.

De informatie over de bijeenkomsten en de inhoudelijke informatie over de omgeving zijn gedeeld met deelnemers die zich aangemeld hebben. De informatie was ook te lezen op de website mijnkijkopheerenveen.nl Bij binnenkomst stonden grote platen met inhoudelijke informatie.

Hoe heb je informatie over de bijeenkomst ontvangen?  
Ik heb een flyer gelezen 4
Ik heb het via via gehoord 4
Ik hoorde het via mijn belangenorganisatie 4
Ik heb op meerdere manieren informatie ontvangen 2
Ik heb een keurige uitnodiging gehad 4
Ik heb de informatie niet gelezen 7
Ik heb de informatie wel gelezen 3
De informatie was helder en duidelijk  
Ja, de informatie was mij duidelijk 3
Nee, ik vond de informatie niet helemaal duidelijk 5
Ik heb wel mails ontvangen maar ik heb ze (nog) niet gelezen 3
Ik weet niet waar de informatie te vinden is 3
Helderheid over rollen en taken  
Ik vond de werkwijze of de bedoeling onduidelijk 7
Raadslid bracht politieke kleur 5
Raadslid was toehoorder 2

Quote deelnemer:
“We hadden het dan over wonen in het buitengebied. Raadsleden die brachten vakkennis in van bepaalde dingen. Maar die lieten ook wel hun politieke kleur zien. Het verbaasde me een beetje, ik denk, wat voor rol heb je hier nou?”

Niet alle deelnemers hebben dezelfde informatie ontvangen of gelezen. De meeste deelnemers hebben de ontvangen informatie niet gelezen. Ze komen er niet aan toe of ze kiezen bewust om niet te lezen, ze gaan open naar de bijeenkomst. De deelnemers hebben onduidelijkheid ervaren tijdens de bijeenkomsten. Dit ging om verschillende zaken:

  • De werkwijze (het plakken van geeltjes in het kwadrant en het schrijven op de plaat)
  • Wie zijn de sprekers (gemeente) en wat is nu eigenlijk hun rol of taak
  • Hoe het nu precies zit met de Omgevingsvisie
  • Wat wordt er van mij (deelnemer) verwacht en wanneer heb ik nu een goede bijdrage geleverd

Quote deelnemer:
“Omgevingsvisie, dat zei mij in eerste instantie nog niet zoveel. Ik dacht eerst dat het ook een wet over regelgeving was, die nu uitgevoerd moet worden. Maar ik begrijp nu dat het ter voorbereiding is.”

Conclusie Transparantie

Er is beperkt sprake van Transparantie. De deelnemers hadden de beschikking over informatie maar hebben deze onvoldoende gelezen. De deelnemers hebben tijdens de bijeenkomsten onduidelijkheid ervaren over de bedoeling en de werkwijze.

Efficiëntie

Er is sprake van efficiëntie als de deelnemers vinden dat er een goede balans bestaat tussen de inzet van tijd en de opbrengst.

Over de tijdsinzet  
De inzet van tijd was prima 10
Er was te weinig tijd om een bijdrage te leveren 2

De meeste deelnemers hebben één avond een bijeenkomst Omgevingsvisie gevolgd. Een paar deelnemers waren twee avonden aanwezig. De deelnemers vonden de inzet van tijd prima, helemaal geen probleem. Een aantal deelnemers heeft benoemd dat er te weinig tijd was op de avonden zelf om een bijdrage te leveren. Zij hadden graag langer willen doorpraten en ook graag over de andere thema’s willen praten. Tijdens het observeren is door meerdere deelnemers benoemd dat ze nog niet uitgepraat waren. De gesprekken gingen in de pauzes vaak gewoon door.

Conclusie Efficiëntie

Er is sprake van efficiëntie. De inzet die gevraagd wordt is beperkt, mensen zouden zelfs wel meer willen doen.

Wat raadsleden en ambtenaren vertellen

Wat raadsleden en ambtenaren vertellen  
Er was te weinig tijd tijdens de bijeenkomsten voor gesprek over thema 5
De Omgevingsvisie is een lastig onderwerp 3
Er was een lage opkomst (Heerenveen), weinig jeugd, veel bekenden 11
Het is een lastig traject, hoe je dat anders doet weet ik ook niet 8
Het onderwerp is abstract en mensen denken te concreet 4

Quote ambtenaar: “We hebben de opbrengst onvoldoende gehaald uit de inwoners, (wat betreft aantallen deelnemers), maar het is wel gelukt om het gemeentehuis te verbinden met de leefwereld van inwoners en te leren daarmee te werken.”

Quote Ambtenaar: “Er was te kort tijd. Wij hebben het toen voor de groep voorgekookt, mijn collega en ik, en we hebben die drie kopjes nog ingevuld.”

Sommige bijeenkomsten werden wel goed bezocht, naar tevredenheid van raadsleden en ambtenaren. Raadsleden en ambtenaren vinden ook dat de opkomst van sommige bijeenkomsten veel te laag was. Zij geven ook aan dat ze geen idee hebben hoe deze inwoners wel te bereiken. Het gebruik van andere vormen, zoals social media is een keer benoemd. De ervaring van de ambtenaren is dat het altijd lastig is om de jeugd (18-40 jaar) te betrekken.

Het proces Omgevingsvisie wordt door meerdere ambtenaren en raadsleden als lastig benoemd. Bijvoorbeeld als het gaat om het onderwerp, het betrekken van inwoners en het abstractieniveau.

Conclusie en Analyse Omgevingsvisie

Conclusie Inclusie

Er is deels sprake van inclusie. Het vraagstuk Omgevingsvisie treft alle inwoners van gemeente Heerenveen en de opkomst was relatief laag. De aanwezige deelnemers waren wel betrokken bij en met het vraagstuk Omgevingsvisie.

Conclusie Burgerschap

Er is deels sprake van Burgerschap. De deelnemers zijn overwegend (reeds) actieve inwoners en doen vooral mee vanuit hun maatschappelijke rol of taak. Ze zijn niet actiever of meer betrokken inwoners geworden na deelname aan de bijeenkomsten.

Inclusie en Burgerschap: Wie deden mee?

De opkomst bij de bijeenkomsten van de Omgevingsvisie waren wisselend wat betreft aantallen. De verwachting was dat de bijeenkomsten wel goed bezocht zouden worden, soms viel dat ambtenaren, raadsleden en deelnemers tegen. Als we de opkomst bekijken vanuit het perspectief representatief voor de dorpen dan kunnen we concluderen dat er geen sprake is van Inclusie, er zijn immers te weinig diverse deelnemers aanwezig. Wanneer we de vraag van Inclusie bekijken vanuit het perspectief representativiteit voor het vraagstuk, dan kunnen we wel spreken van Inclusie. De deelnemers hebben het idee dat de vertegenwoordiging van het dorp, de voetbalvereniging of andere vertegenwoordigers aanwezig zijn. Daarnaast viel het op dat de bijeenkomsten vooral mensen aantrok die kennis van zaken hadden. Er was een groot verschil te zien tussen de tafels waaraan ‘kennis’ zat en de tafels waaraan dat ontbrak. Het bleek voor veel deelnemers zonder voorkennis erg moeilijk om in de toekomst te kijken. Het gesprek bleef dan haken op concrete problematiek. De gemeente zou voor elk te starten proces een keuze kunnen maken in de doelstelling voor het proces, wat betreft Inclusie en Burgerschap. Wie wil de gemeente dat deelneemt? Wie moet of kan het beste ideeën brengen en meepraten en wie zou vooral geïnformeerd moeten worden. Zonder inwoners uit te sluiten kan een realistisch en praktisch meetlat genoemd worden waaraan gemeten kan worden of een bijeenkomst geslaagd is op het gebied van Inclusie. Het kan misschien een heel zinvolle avond geweest zijn om met 30 expert inwoners (vertegenwoordigers) te spreken. Dan is het juist goed als er vooral belangenvertegenwoordigers aan tafel zitten.

Het vooraf vaststellen van een strak omschreven doel van de avond en de gewenste opbrengst kan helpen om naderhand aan te geven of het doel wat betreft bijvoorbeeld Inclusie behaald is.

Deliberatie

Conclusie Deliberatie

Er is deels sprake van Deliberatie. De deelnemers hebben allemaal ervaren dat er naar elkaar is geluisterd en meningen werden gerespecteerd. Er zijn weinig argumenten met elkaar gedeeld.

De avonden bij de Omgevingsvisie waren over het algemeen gemoedelijk en gezellig. Er werd goed naar elkaar geluisterd en meningen werden over het algemeen gerespecteerd. Het waren gesprekken waar vooral werd uitgewisseld. Deelnemers mochten ideeën geven over wat de opgave en de oplossing was voor verschillende thema’s. Omdat het vooral bleef bij brainstormen en ophalen van ideeën heeft er weinig discussie plaats gevonden. Rationeel argumenten uitwisselen en een afweging maken heeft niet plaatsgevonden en werd niet verwacht van inwoners. Sommige thema’s riep bij de deelnemers concrete voorbeelden en ideeën op terwijl een toekomstvisie werd gevraagd. De gesprekken aan de tafels waren daardoor wisselend van inhoud en opbrengst.

Deelnemers, ambtenaren en raadsleden gaven aan dat er te weinig tijd was om de thema’s grondig te bespreken. Er was behoefte aan verdieping en meer gelegenheid tot inbreng of ophalen. Vooral het opschrijven van de ideeën op de platen werd afgeraffeld of overgenomen door tafelleiders of ambtenaren. Hierdoor is waarschijnlijk opbrengst verloren gegaan.

Invloed

Conclusie Invloed

Er is deels sprake van Invloed. De meeste deelnemers hebben ervaren dat zij hun mening konden geven en dat zij gehoord werden. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over een verandering in plannen.

Deelnemers hebben overwegend het idee dat er tijdens de avonden geluisterd werd naar hun ideeën. De deelnemers weten dat het ging om het ophalen van ideeën. Hoeveel invloed hebben inwoners nu echt wanneer zij ideeën inbrengen en verder geen input leveren op de plannen? Zowel deelnemers als ambtenaren vinden het spannend wat er uiteindelijk met de inbreng van de deelnemers zal gebeuren. Zijn de ambtenaren in staat om een herkenbare vertaling te maken van hetgeen opgehaald is? En wordt dat dan gezien als de opgave en oplossing van de inwoners van gemeente Heerenveen? Ook als deze ideeën slechts van een kleine groep inwoners komt?

Legitimiteit

Conclusie Legitimiteit

Er is deels sprake van Legitimiteit. De meeste deelnemers willen afwachten wat er met de ingebrachte ideeën gebeurt. De meeste deelnemers zijn redelijk tevreden met het proces.

Voor de meeste deelnemers werd het belang niet als groot ervaren, de afweging zal immers op een ander moment plaats vinden. De scenario’s zijn nog niet opgetekend, de besluiten moeten nog genomen worden. In deze situatie is er weinig tot geen noodzaak tot afweging. En dat was ook niet de bedoeling of opzet van de bijeenkomsten. Het werd gebruikt als moment om even te laten horen hoe je over een opgave of oplossing dacht.

Transparantie

Conclusie Transparantie

Er is beperkt sprake van Transparantie. De deelnemers hadden de beschikking over informatie maar hebben deze onvoldoende gelezen. De deelnemers hebben tijdens de bijeenkomsten onduidelijkheid ervaren over de bedoeling en de werkwijze.

Alhoewel de deelnemers vanuit hun functie of nevenactiviteiten kennis hebben op deelgebieden, zijn de meeste deelnemers niet zo goed op de hoogte van de werking van de Omgevingsvisie. Deelnemers krijgen er niet zoveel grip op, ze begrijpen de bedoeling niet en ze vinden het lastig inschatten wat de gemeente van hen vraagt en hoe ze kunnen bijdragen in de bijeenkomsten.

Quote deelnemer:
“Maar dan was het voor mij niet duidelijk, hebben we nu een onderwerp en moeten we daar nu een kwalificatie voor geven? En wie doet dat dan? Nee, het was meer een keukentafelgesprek over het wel en wee met betrekking tot duurzaamheid en energie. Het was niet een gestructureerd iets om tot een gezamenlijk gewogen eindresultaat te komen.”

Het is mogelijk dat de Omgevingsvisie een te abstract onderwerp was, dat er meer inleiding nodig is om tot een gezamenlijk gespreksniveau te komen en dat er te veel beleidstaal was. Het lijkt erop dat de bedoeling van de gemeente, waarom doet de gemeente dit, onvoldoende over is gekomen. Tijdens observaties is gezien dat de gemeente de bedoeling elke avond heeft uitgelegd, toch is het onvoldoende geland bij de deelnemers.

Ambtenaren vertellen dat het proces Omgevingsvisie meerdere doelen heeft. Een belangrijk doel is om te leren en de interne organisatie klaar te stomen om op een andere manier samen te werken met inwoners. Het is mogelijk dat er daarmee te weinig energie en focus is geweest op de participatiedoelen.

Efficiëntie

Conclusie Efficiëntie

Er is sprake van efficiëntie. De inzet die gevraagd wordt is beperkt, mensen zouden zelfs wel meer willen doen.

Deelnemers hebben geen probleem met de inzet van tijd voor het proces Omgevingsvisie. De deelnemers geven aan dat zij meer tijd nodig hadden om een goede bijdrage te leveren op de thema’s. Deelnemers hebben ook genoemd dat zij willen dat de gemeente vaker bijeenkomsten organiseert.

Lees verder over:

X