Democratie0513.nl > Monitoren democratisering > De Greiden

In de wijk De Greiden (Heerenveen) werkt een bewonersforum Buitengewoon De Greiden met 5 actieve leden (en 6 passieve leden) aan een plan voor spelen en ontmoeten voor de wijk. Dit plan is een vervolg op een advies dat het bewonersforum heeft opgesteld voor de gemeenteraad na een proces van lokale democratie met loting. Het bewonersforum zal binnenkort een stichting oprichten. De deelnemers van het bewonersforum hebben ervaringen gedeeld over de samenwerking met de gemeente vanaf de loting. In dit onderzoek zijn de meest recente ervaringen meegenomen (vanaf maart 2018).

Uitkomsten De Greiden

Onderstaande uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op:

  • Gesprekken met 3 forumleden (werkgroep)
  • Gesprekken met 1 ambtenaar
  • Observatie van Bijeenkomst van 11 april 2019
  • Mailverkeer
  • Facebookpagina Buitengewoon De Greiden

Inclusie

We kunnen spreken van Inclusie als de groep deelnemers representatief is voor de wijk De Greiden of voor het vraagstuk (plannen voor de wijk).

Quote deelnemer:
“Ik zou het fijn vinden om de groep wat diverser te krijgen.”

Het bewonersforum is ontstaan uit een experiment met loting in 2017. Destijds zijn 25 deelnemers geloot waarvan op dit moment nog 5 actief lid zijn en 6 passieve leden. De forumleden geven zelf aan dat zij graag meer deelnemers, en een diversere groep zouden willen hebben. Voor de bijeenkomst op 11 april waren wijkinwoners, ambtenaren, raadsleden, zorg/welzijn medewerkers en anderen uitgenodigd. De verhouding was ongeveer de helft inwoner en de helft vanuit functie.

Conclusie Inclusie

Er is geen sprake van inclusie. Het aantal forumleden is laag en onvoldoende divers voor de wijk De Greiden.

Burgerschap

Je kunt spreken van de aanwezigheid van Burgerschap als de deelnemers tevreden zijn met het proces, initiatieven nemen en als ze bereid zijn om nogmaals te participeren. Deelnemers hebben ook verteld waarom ze wilden meedoen in de werkgroep en of ze iets hebben geleerd van het proces.

De deelnemers vertellen dat zij al langer actief zijn als forumlid en andere vrijwilligers of politieke activiteiten. Het burgerforum neemt initiatieven voor de ontwikkeling van maatschappelijke activiteiten zoals een Beweegtuin in de wijk. De forumleden geven aan dat zij veel hebben geleerd over de werking van de gemeente of wat er nodig is om maatschappelijke activiteiten te organiseren.

Quote deelnemer:
“Je kijkt nu anders naar de wijk en je voelt je betrokken. Ik wou dat meer mensen dat hadden maar dat is niet zo.”

Conclusie Burgerschap

Er is sprake van Burgerschap. De deelnemers zijn maatschappelijk actieve inwoners. Ze zijn actiever of meer betrokken inwoners geworden na deelname aan het proces van loting in 2017.

Deliberatie

Je kunt spreken van de aanwezigheid van deliberatie als in een debat de deelnemers naar elkaar luisteren en standpunten uit kunnen wisselen. Ze moeten bereid zijn om overtuigd te worden door de ander met rationele argumentatie. Dit vraagt van de deelnemers dat zij rationeel en open kunnen delibereren. Zij moeten daarnaast in staat en bereid zijn om hun mening aan te passen en oog te hebben voor het maatschappelijke belang.

De deelnemers geven aan dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat elkaars meningen worden gerespecteerd. De plannen worden gemaakt met het oog op het maatschappelijke belang. De voorzitter heeft een leidende rol bij het plannen maken en het organiseren van bijeenkomsten.

Conclusie Deliberatie

Er is sprake van Deliberatie. De deelnemers hebben overwegend ervaren dat er naar elkaar is geluisterd. Meningen zijn gedeeld en gerespecteerd.

Invloed

Er is sprake van de aanwezigheid van de democratische waarde invloed als er geluisterd is naar de ideeën van de inwoners, als deze ideeën opgenomen zijn in de plannen en als er een zichtbare verandering in beleid of uitvoering heeft plaatsgevonden.

Quote deelnemer:
“We hebben wekenlang tegen 1600 bloembollen aan kunnen kijken. En dan elke keer als je erlangs rijdt dan denk je, ja onze bloembollen. Klein dingetje maar toch leuk!”

De deelnemers hebben ervaren dat er is geluisterd naar de mening en ideeën van de werkgroep. Er is relatief nog weinig gerealiseerd sinds 2018 maar de deelnemers zien dat er veranderingen hebben plaatsgevonden. Onlangs is een gesprek geweest met verkeersdeskundigen van de gemeente die aangeven dat zij aan de slag gaan met de door de werkgroep ervaren gevaarlijke verkeerssituatie. De ambtenaren bespreken met de werkgroep het plaatsen van een ovonde. De respondenten noemen ook het plaatsen van 1600 bloembollen als een voorbeeld van invloed.

Het burgerforum Buitengewoon De Greiden maakt een plan voor Spelen en Ontmoeten in de wijk. De deelnemers vertellen dat de betrokken ambtenaar wacht op het plan van het burgerforum om veranderingen aan te kunnen brengen in de huidige speeltuinen van de wijk. Het burgerforum zal het plan eerst nog voorleggen aan alle inwoners van de wijk om te toetsen of het plan gedragen wordt door de wijk. Het burgerforum gaat het draagvlak nog organiseren.

Quote deelnemer:
“De ambtenaar wacht nog steeds op onze besluitvorming. We gaan binnenkort nog een laatste update doen. En ja, zij wacht nu nog steeds op ons, op hoe wij het willen hebben. Wij moeten natuurlijk communiceren met de wijk maar dat moet ook nog georganiseerd worden.”

Conclusie Invloed

Er is sprake van Invloed. Deelnemers hebben ervaren dat er wordt geluisterd en dat er gelegenheid was om hun mening te geven en plannen te maken. De deelnemers gaan draagvlak organiseren voor hun plannen in de wijk. De respondenten hebben een klein deel van hun plannen uitgevoerd zien worden.

Legitimiteit

Als er sprake is van een sterk vertrouwen en een sterke acceptatie (van het plan) en tevredenheid (met de uitvoering en opbrengst) dan kunnen we spreken van aanwezigheid van legitimiteit als democratische waarde.

Deelnemers geven aan dat hun plannen zijn geaccepteerd door ambtenaren en gemeenteraad. Ze hebben vertrouwen dat hun plannen verder worden uitgevoerd waar dat mogelijk is. Ze blijven lid van het forum om te controleren of de plannen ook worden uitgevoerd. De deelnemers zijn tevreden met het proces. De deelnemers ervaren ook dat het proces van uitvoeren lang duurt.

Quote deelnemer:
“Onze voorzitter zit nu bij de gemeenteraad. Ik heb er veel vertrouwen in dat er wel wat uit gaat komen en dat er dingen gerealiseerd gaan worden.”

Quote deelnemer:
“Ten eerste wil ik controleren of de plannen die wij hebben gemaakt ook gerealiseerd gaan worden. Zodra dat klaar is dan gaan we kijken wat we dan gaan doen.”

Conclusie Legitimiteit

Er is sprake van Legitimiteit. Alle deelnemers zijn overwegend positief over de plannen en zij hebben vertrouwen dat het plan uitgevoerd gaat worden. De deelnemers zijn overwegend tevreden over het proces.

Transparantie

Er is sprake van de aanwezigheid van de democratische waarde Transparantie als informatie helder en duidelijk is gedeeld en als er duidelijkheid is over rollen en taken.

Het forum geeft aan dat zij helder hebben wat hun rol is en wat de rollen zijn van ambtenaren, raadsleden en wethouders. Zij weten welke personen zij kunnen benaderen over welk vraagstuk. De deelnemers vertellen dat ambtenaren contact opnemen met het burgerforum zodra een beleidsvraagstuk in de wijk speelt.

Quote deelnemer:
“Een tijdje geleden hebben we contact gehad met iemand van de gemeente over een onveilige en drukke weg in Heerenveen.”

Quote deelnemer:
“We kregen ook steeds expertises, mensen die ons echt goed konden inlichten, die hebben we met hulp van de gemeente uitgenodigd en de mensen van de gemeente zelf deelde hun expertise.”

Conclusie Transparantie

Er is sprake van Transparantie. De forumleden kennen hun eigen rol en weten voor welke vragen en taken zij de gemeente kunnen benaderen.

Efficiëntie

Er is sprake van efficiëntie als de werkgroep leden het idee hebben dat er balans bestaat tussen de inzet van tijd en de opbrengsten.

Twee forumleden ervaren dat de activiteiten in het burgerforum veel tijd kosten. Zij geven aan dat zij de tijd wel hebben en/of maken voor hun activiteiten. Eén forumlid geeft aan dat het niet veel tijd kost. De deelnemers ervaren allemaal vooral dat het maken en uitvoeren van plannen lang duurt. Alle procedures en regels maken dat een volgende stap maanden kan duren.

Quote deelnemer:
“Soms twijfelde ik wel eens om te stoppen omdat er veel tijd in ging zitten. Het begon als een verplichting te voelen omdat het zo lang duurde en daar hou ik niet van. Vaak heb je prachtige ideeën maar die blijken niet realiseerbaar.”

Quote deelnemer:
“De gemeente heeft voor veel dingen geen tijd, eigenlijk zijn wij ook een soort van ambtenaren.”

Conclusie Efficiëntie

Er is beperkt sprake van Efficiëntie, de deelnemers vonden dat er geen goede balans bestond uit de inzet van tijd en de opbrengsten maar zij zijn wel bereid om hun tijd in te zetten voor de opbrengsten.

Analyse

Een groep inwoners die langere tijd bezig is met het maken van plannen voor de wijk gaat uiteindelijk op in het bestaande systeem. De voorzitter is fractielid geworden in de gemeenteraad en het bewonersforum wordt een vereniging. Van de 25 mensen die geloot zijn, zijn er ongeveer 5 overgebleven die de activiteiten voor de wijk doorzetten in een nieuwe wijkvereniging.

De forumleden hebben de regie over de plannen voor Spelen en Ontmoeten voor de wijk. Zij ontdekken dat het maken en uitvoeren van plannen lang duurt, ook als het forum zelf de touwtjes in handen heeft. Ambtenaren moeten wachten met uitvoeren van beleid in de wijk totdat het forum de plannen klaar heeft. Het lijkt erop dat als inwoners regie krijgen over het maken van plannen zij tegen dezelfde zaken aanlopen als ambtenaren. Het maken en uitvoeren van plannen duurt lang omdat men tegen regels en procedures aanlopen. Daarnaast is het organiseren van draagvlak en het meenemen van de wijk in de keuzes soms lastig.

Lees verder over:

X